16.2.2024

Rasa Jämsenille 3 500 euroa matka-apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.2.2024 pitämässään kokouksessa Rasa Jämsenille 3 500 euroa matka-apurahaa hankkeelle ”Klikit vs. kollegat? Kilpailun ja yhteistyön kokemukset
dataintensiivisessä mediatyössä”.

Matkan tavoitteena on esitellä media-alan dataistumisen seurauksia tarkastelevaa tutkimusta kansainvälisessä International Communication Associationin konferenssissa.

Konferenssissa esiteltävä tutkimus tarkastelee media-alan datafikaation ja erityisesti yleisöanalytiikan käytön yhteyttä työntekijöiden kokemuksiin organisaation sisällä tapahtuvasta yhteistyöstä ja kilpailusta. Tutkimus osoittaa, kuinka datan ja analytiikan läsnäolo niin visuaalisesti teknologisissa järjestelmissä kuin organisaation jäsenten viestinnässä ja vuorovaikutuksessa luo hedelmällisen maaperän organisaation sisällä tapahtuvalle keskinäisen kilpailemisen ja yhteistyön yhteensulautumiselle (engl. intra-organizational coopetition). Tutkimus tarjoaa tietoa siitä, millaisia vaikutuksia analytiikan seuraamisella on mediaorganisaatioissa eri tehtävissä työskentelevien välisille vuorovaikutussuhteille (esim. toimittajat ja taittajat), sekä tarjoaa työkaluja dataintensiivisen, jopa pelillisen, työympäristön johtamiseen ja kehittämiseen.

Konferenssimatkan tavoitteena on tutkimuksen esittelemisen rinnalla käydä aiheesta keskustelua alan tutkijoiden kanssa jatkotutkimussuunnitelmien rakentamiseksi.