Medioiden rooli kuluttajan ostopolussa

Monikanavaisuus on vaikuttanut kuluttajan mediankäyttöön ja ostokäyttäytymiseen. Ostoprosessit ovat muuttuneet suoraviivaisesti etenevistä putkista monimuotoisina risteileviin ostopolkuihin. Markkinoijan ja median haasteena on löytää tässä viidakossa otollisimmat vaikuttamispaikat, suotuisimmat hetket ja puhuttelevimmat viestit.

Teemahaku

Säätiö toteutti kaksivaiheisen teemahaun, jossa haettiin uusia ideoita tai menetelmiä kuluttajan ostopolun tutkimiseen ja ymmärtämiseen ja/tai siihen liittyviin uusiin palveluratkaisuihin. Haku toteutettiin kaksivaiheisena, aiehakuna sekä varsinaisena hankehakuna. Rahoituspäätökset tehtiin 19.11.2014.

Rahoitettavat hankkeet

Säätiö päätti rahoittaa neljää hanketta. Perusteena oli, että nämä muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden, jolla saadaan erilaisia näkökulmia median rooliin kuluttajan ostopolussa ja teemalle lisää vaikuttavuutta. Kaksi on tutkimustahojen ja kaksi kaupallisten toimijoiden hankkeita.

Tutkimustahojen hankkeet:

Tampereen Yliopiston vetämän hankkeen tavoitteena on luoda ostopolun navigointiopas, joka sisältää tutkimuskartan (keskeiset toimijat, menetelmät ja tutkimushaasteet) sekä teoreettisen mallin tukemaan ostopolkututkimusta mediayrityksissä. Toinen, Åbo Akademin koordinoima hanke tutkii, miten sisältömarkkinointi vaikuttaa kuluttajan ostopolkuun, erityisesti transmedia storytelling -näkökulman kautta, sekä miten sisältöä tulisi suunnitella tukeakseen kuluttajan ostopolkua.

Yritysvetoiset hankkeet:

Ensimmäinen, JHelske Researchin vetämä hanke, tutkii kestokulutushyödykkeen ostopolkua uudella tavalla mobiilipäiväkirjan avulla. Tiedonkeruu tapahtuu lähes reaaliaikaisesti mobiiliapplikaation kautta.

33 Company Oy:n luotsaama hanke tutkii ostopolkuja postmodernissa päivittäistavarakaupassa ja keskittyy ostokäyttäytymisen ymmärtämiseen kokonaisuudessaan aina kotoa kauppaan saakka.

Hankkeista muodostui toisiaan täydentävä kokonaisuus ja niissä on kaikissa suhteellisen selkeä fokus nimenomaan ostopolkuun.

Panostukset

Teemahankkeisiin päätettiin panostaa kaiken kaikkiaan hieman yli 200 000 euroa. Kaikki hankkeet on suunniteltu toteutettavan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tutkimusteemat: