Erityisteema – vastuullisuus kilpailutekijänä

Vuoden 2020 erityisteemana rahoitettiin neljää hanketta:

VAKA 2021: Vastuullinen ja kannattava media-ala 2021 -hanke

Nordic Institute of Business & Society NIBS Osk

Tutkimushankkeen päätavoitteena on muodostaa laaja ymmärrys yritysvastuun eri muodoista ja kartoittaa vastuullisuuden eri muotojen liiketoiminnallista hyödynnettävyyttä Suomen media-alalla. Kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntäen tutkimuksessa selvitetään, mitä vastuullisuuteen liittyviä uusia muotoja ja toimintatapoja suomalaisissa media-alan yrityksissä voidaan ottaa käyttöön, ja sitä kautta luoda uudenlaista kilpailuetua, uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja.

Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta

Medialiitto

Tavoitteena on luoda Medialiiton ja sen jäsenliittojen Aikakausmedian, Graafisen Teollisuuden, Uutismedian liiton, Suomen Kustannusyhdistyksen ja RadioMedian yhteistyönä kokonaiskuva media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten ympäristövaikutuksista sekä selvittää keskeiset toimenpiteet ympäristökuormituksen pienentämiseksi ja kansallisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi.

Vastuullisen median kilpailuetu digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Aalto-yliopisto

Globaali digitaalinen alustatalous sekoittaa suomalaista mediakenttää. Tässä esitetyssä selvityksessä esittelemme alustoihin liittyviä uusia riskejä median toiminnalle nyt ja lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on keskittyä erityisesti dataan ja kuluttajan tietosuojaan liittyviin uusiin uhkakuviin. Toimintasuosituksina esitämme keinoja, joilla kotimaiset mediat voivat iskeä takaisin paikallisuudella, avoimuudella ja kestävällä liiketoiminnalla.

RARE X Diversity – Opas moninaisemman ja sensitiivisemmän median tuottamiseen

RARE ry

RARE X Diversity -hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityisesti media-alan sosiaalista vastuuta laatimalla konkreettisia toimintatapoja moninaisuuden huomioimiseksi mediasisällöissä ja sitä kautta lisätä mediaympäristöjen ja -sisältöjen moninaisuutta ja sensitiivisyyttä. Hankkeen lopputuotteena syntyy koko media-alalle tarkoitettu verkkosivumuotoinen opas, jonka tavoitteena on tukea journalistisia toimijoita vastuullisemman median tekemisessä.

Taustaa

Vastuullisuudella tarkoitetaan media-alan yrityksen ja sen henkilöstön tapaa toimia sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti vastuullisella tavalla. Vastuu määrittyy vaikutusten kautta, ja mediayhtiön vaikutukset yhteiskuntaan ovat joko suorasti tai epäsuorasti merkittäviä.

Tärkeimpiä niin kutsuttuja oletettavia asioita media-alan yritysvastuun osalta ovat median sisällön luotettavuus ja riippumattomuus, mediayrityksen ympäristövastuu, vastuu henkilöstöstä ja sananvapauden edistäminen.

Vastuullisuuden painopisteet vaihtelevat riippuen siitä, mitä media-alan osaa yritys edustaa. Uutismediassa vastuullisuus on painottunut vastuullisen journalismin käsitteeseen, vastuulliseen mainontaan ja sisältömarkkinointiin. Painetussa viestinnässä painopiste sen sijaan on ollut enemmän ympäristövastuun puolella. Koska vastuu määrittyy vaikutusten kautta, median sisällön digitalisoituessa ja media-alan yritysten laajentuessa digitaalisen palveluliiketoiminnan alueilla määrittyy uudelleen myös media-alan yritysten yritysvastuu.

Vastuullisuus on erittäin ajankohtainen aihe ja sen puitteissa on kiinnostavaa pohtia, miten kilpailla vastuullisella tavalla isojen kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yhtenä esimerkkinä ovat cookie-käytännöt, kun isot alustatoimijat seuraavat käyttäjää jatkuvasti ja hyödyntävät keräämäänsä tietoa mainonnassa. Miten media-ala voi tehdä vastuullinen vastaiskun ja voiko vastuullisuus olla kannattavaa?

Vastuullisuus-aiheen sisällä voidaan erottaa seuraavat kolme osa-aluetta (lisätietoja (PDF)):

1. Sosiaalinen ja eettinen vastuu sisällöissä

Digitaalisessa ympäristössä tiedon levittäminen on offline-ympäristöä helpompaa, nopeampaa ja tehokkaampaa, jolloin journalistiset päätökset aihevalinnoista sekä tiedon oikeellisuus ja virheettömyys ovat vieläkin merkittävämmässä roolissa. Toinen selkeä haaste on sananvapauden turvaaminen/rajoittaminen digitaalisessa ympäristössä.

2. Data ja teknologia

Median ja palveluiden vastuullisuuteen digitaalisessa ympäristössä vaikuttavat dataan ja kuluttajan tietosuojaan liittyvä vastuu. Eettisestä näkökulmasta digiajan haasteeksi muodostuvat esimerkiksi yhä yleistyvät suosittelualgoritmit. Dataan ja teknologiaan liittyen haasteen digiajan mediayrityksille on asettanut myös mediaympäristön turvallisuus ja vastuullinen markkinointi yritysten näkökulmasta.

3. Ympäristövastuu

Media voi yleistä kansalaisten tietoisuutta ympäristövaikutuksista käsittelevällä sisällöllä toteuttaa vastuullisuutta ympäristönäkökulmasta ja samalla pyrkiä optimoimaan painetun median tuotantoprosessissa syntyviä painon ja logistiikkaketjun synnyttämiä ympäristövaikutuksia. Uudempi, yhä keskeisempi kysymys on, mitä perinteisestä mediasta eroavia vaikutuksia ja sen myötä vastuuta on digitaalisessa toimintaympäristössä toimivalla media-alan yrityksellä ja/tai mediaan liittyviä digipalveluja tarjoavalla yrityksellä.

Erityisteemat: