Erityisteema – vastuullisuus kilpailutekijänä

Vuoden 2020 erityisteemana rahoitettiin neljää hanketta:

VAKA 2021: Vastuullinen ja kannattava media-ala 2021 -hanke

Nordic Institute of Business & Society NIBS Osk

Tutkimushankkeen päätavoitteena on muodostaa laaja ymmärrys yritysvastuun eri muodoista ja kartoittaa vastuullisuuden eri muotojen liiketoiminnallista hyödynnettävyyttä Suomen media-alalla. Kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntäen tutkimuksessa selvitetään, mitä vastuullisuuteen liittyviä uusia muotoja ja toimintatapoja suomalaisissa media-alan yrityksissä voidaan ottaa käyttöön, ja sitä kautta luoda uudenlaista kilpailuetua, uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja.

Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta

Medialiitto

Tavoitteena on luoda Medialiiton ja sen jäsenliittojen Aikakausmedian, Graafisen Teollisuuden, Uutismedian liiton, Suomen Kustannusyhdistyksen ja RadioMedian yhteistyönä kokonaiskuva media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten ympäristövaikutuksista sekä selvittää keskeiset toimenpiteet ympäristökuormituksen pienentämiseksi ja kansallisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi.

Vastuullisen median kilpailuetu digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Aalto-yliopisto

Globaali digitaalinen alustatalous sekoittaa suomalaista mediakenttää. Tässä esitetyssä selvityksessä esittelemme alustoihin liittyviä uusia riskejä median toiminnalle nyt ja lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on keskittyä erityisesti dataan ja kuluttajan tietosuojaan liittyviin uusiin uhkakuviin. Toimintasuosituksina esitämme keinoja, joilla kotimaiset mediat voivat iskeä takaisin paikallisuudella, avoimuudella ja kestävällä liiketoiminnalla.

RARE X Diversity – Opas moninaisemman ja sensitiivisemmän median tuottamiseen

RARE ry

RARE X Diversity -hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityisesti media-alan sosiaalista vastuuta laatimalla konkreettisia toimintatapoja moninaisuuden huomioimiseksi mediasisällöissä ja sitä kautta lisätä mediaympäristöjen ja -sisältöjen moninaisuutta ja sensitiivisyyttä. Hankkeen lopputuotteena syntyy koko media-alalle tarkoitettu verkkosivumuotoinen opas, jonka tavoitteena on tukea journalistisia toimijoita vastuullisemman median tekemisessä.

Taustaa

Vastuullisuudella tarkoitetaan media-alan yrityksen ja sen henkilöstön tapaa toimia sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti vastuullisella tavalla. Vastuu määrittyy vaikutusten kautta, ja mediayhtiön vaikutukset yhteiskuntaan ovat joko suorasti tai epäsuorasti merkittäviä.

Tärkeimpiä niin kutsuttuja oletettavia asioita media-alan yritysvastuun osalta ovat median sisällön luotettavuus ja riippumattomuus, mediayrityksen ympäristövastuu, vastuu henkilöstöstä ja sananvapauden edistäminen.

Vastuullisuuden painopisteet vaihtelevat riippuen siitä, mitä media-alan osaa yritys edustaa. Uutismediassa vastuullisuus on painottunut vastuullisen journalismin käsitteeseen, vastuulliseen mainontaan ja sisältömarkkinointiin. Painetussa viestinnässä painopiste sen sijaan on ollut enemmän ympäristövastuun puolella. Koska vastuu määrittyy vaikutusten kautta, median sisällön digitalisoituessa ja media-alan yritysten laajentuessa digitaalisen palveluliiketoiminnan alueilla määrittyy uudelleen myös media-alan yritysten yritysvastuu.

Vastuullisuus on erittäin ajankohtainen aihe ja sen puitteissa on kiinnostavaa pohtia, miten kilpailla vastuullisella tavalla isojen kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yhtenä esimerkkinä ovat cookie-käytännöt, kun isot alustatoimijat seuraavat käyttäjää jatkuvasti ja hyödyntävät keräämäänsä tietoa mainonnassa. Miten media-ala voi tehdä vastuullinen vastaiskun ja voiko vastuullisuus olla kannattavaa?

Vastuullisuus-aiheen sisällä voidaan erottaa seuraavat kolme osa-aluetta (lisätietoja (PDF)):

  1. Sosiaalinen ja eettinen vastuu sisällöissä

Digitaalisessa ympäristössä tiedon levittäminen on offline-ympäristöä helpompaa, nopeampaa ja tehokkaampaa, jolloin journalistiset päätökset aihevalinnoista sekä tiedon oikeellisuus ja virheettömyys ovat vieläkin merkittävämmässä roolissa. Toinen selkeä haaste on sananvapauden turvaaminen/rajoittaminen digitaalisessa ympäristössä.

  1. Data ja teknologia

Median ja palveluiden vastuullisuuteen digitaalisessa ympäristössä vaikuttavat dataan ja kuluttajan tietosuojaan liittyvä vastuu. Eettisestä näkökulmasta digiajan haasteeksi muodostuvat esimerkiksi yhä yleistyvät suosittelualgoritmit. Dataan ja teknologiaan liittyen haasteen digiajan mediayrityksille on asettanut myös mediaympäristön turvallisuus ja vastuullinen markkinointi yritysten näkökulmasta.

  1. Ympäristövastuu

Media voi yleistä kansalaisten tietoisuutta ympäristövaikutuksista käsittelevällä sisällöllä toteuttaa vastuullisuutta ympäristönäkökulmasta ja samalla pyrkiä optimoimaan painetun median tuotantoprosessissa syntyviä painon ja logistiikkaketjun synnyttämiä ympäristövaikutuksia. Uudempi, yhä keskeisempi kysymys on, mitä perinteisestä mediasta eroavia vaikutuksia ja sen myötä vastuuta on digitaalisessa toimintaympäristössä toimivalla media-alan yrityksellä ja/tai mediaan liittyviä digipalveluja tarjoavalla yrityksellä.

Tehtävä

Tässä vuoden 2020 erityisaiheessa on tarkoitus pohtia digiajan vastuullisen yhtiön toimintaa muun muassa seuraavien kysymysten avulla:

  • Minkälaisia tavoitteita tulisi digitalisoituvien media-alan yritysten asettaa vastuullisuuden näkökulmasta, liittyen esimerkiksi sisältöön (journalismi ja markkinointi/mainonta), dataan, teknologiaan ja ympäristövaikutuksiin?
  • Miten nämä tavoitteet palvelevat yhteiskuntaa ja mediayhtiön omia sidosryhmiä; lukijoita, kuluttajia ja mainostajia?
  • Minkälaisia toimenpiteitä tavoitteiden mukaiset toimet esimerkiksi olisivat?
  • Voiko digitaalisessa toimintaympäristössä toimiva suomalainen mediayritys kehittää digiajan vastuullisuudesta jopa kilpailuedun suhteessa esimerkiksi kansainvälisiin alusta- tai muihin toimijoihin?

Tavoite

Tavoitteena on tarkastella ja löytää malleja tai suosituksia siitä, miten vastuullisuutta mediassa voidaan toteuttaa niin, että siitä muodostuu alalle entistäkin systemaattisempi ja selkeämpi kilpailutekijä. Aihetta voi lähestyä joko kokonaisvaltaisesti tai keskittyä johonkin edellä mainituista kolmesta osa-alueesta. Pääasia on, että tutkimus tuottaa uutta tietoa, näkemyksiä ja ohjeita tai suosituksia alalla hyödynnettäväksi. Erityisesti olemme kiinnostuneita kansainvälisistä tapauksista, jotka ovat varteenotettavia Suomen mediamarkkinan kannalta tai siihen skaalattavissa.

Toteutus

Pyydämme ehdotusta tutkimuksen toteuttamistavasta, osapuolista, näiden roolista ja kyvykkyyksistä hankkeen kannalta, referensseistä sekä tarvittavista resursseista, aikataulusta sekä kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman.

Hakemuksessa on hyvä korostaa, mihin hankkeessa aiotaan keskittyä. Toteutuksen suhteen edellytetään, että hankkeessa analysoidaan ja kuvataan mahdollisuudet ja esteet vastuullisuuden roolin lisäämiseen eri medioiden osalta ja mikä on eri osa-alueiden suhteellinen relevanssi suhteessa toisiinsa.

Analyysi on tärkeää tehdä mahdollisimman konkreettisesti. Lopputulemana pitää olla suosituksia toimialalle ja yrityksille.

Ehdotetun hankkeen budjetti ei saa säätiön osalta ylittää 100 000 euroa (sisältäen alvin). Ehdotukseen pyydämme nimeämään työn käytännön toteuttamisesta vastaavat henkilöt ja liittämään mukaan heidän CV:nsä.

Raportointi on hyvä tehdä havainnollisesti ja visuaalisesti kiinnostavalla tavalla. Kannattaa varautua esittelemään raporttia erilaisissa tilaisuuksissa. Tulemme nimeämään hankkeelle ohjausryhmän, jonka kokoonpano varmistuu myöhemmin.

Aikataulu

Pyydämme ehdotuksianne 21.10.2020 klo 12 mennessä säätiön apurahajärjestelmän kautta osoitteessa https://mediasaatio.apurahat.net/. Otsikkoon on hyvä lisätä ”Erityisteema”. Hanke pyritään käynnistämään vielä tämän vuoden puolella ja valmista pitäisi olla puolen vuoden aikajänteellä, kuitenkin viimeistään kesäkuussa 2021.

Mahdolliset kysymykset

Yhteyshenkilönä toimii säätiön johtaja Noora Alanne, noora.alanne@mediaalansaatio.fi, Eteläranta 10, 00130 Helsinki, puh. +358 50 44 21507.

Säätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehitys ja innovaatiotyötä, koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.

 

Erityisteemat

2019: MEDIA-ALAN OSAAMISTARPEIDEN KEHITYS

2018: SISÄLTÖJEN MAKSULLISUUS JA GLOBAALI KEHITYS

2018: ÄÄNI, ÄÄNIOHJAUS JA SUOMEN KIELEN KÄYTTÖ