Erityisteema – sisältöjen maksullisuus ja globaali kehitys

Erityisteemana rahoitettiin kahta hanketta:

  • Nordic Institute of Business & Society NIBS Osuuskunnalle 71 500 euroa hankkeelle ”Systemaattinen skenaarioanalyysi”
  • Jyväskylän yliopistolle 60 000 euroa hankkeelle ”Platformization of The Digital Newspaper Market: The Case of Finland”

Systemaattinen skenaarioanalyysi – Maksumallien soveltuvuus Suomen media-alalle

Nordic Institute of Business & Society NIBS Osuuskunta

Hankkeessa selvitetään maksumallien soveltuvuutta Suomen media-alalle. Hankkeessa paneudutaan erilaisiin maksumalleihin, joita mediatoimijat käyttävät kansainvälisesti, sekä selvitetään, miten maksumallit soveltuvat Suomen media-alalle. Hanke syventyy ulkomaiden maksu- ja maksutapamalleihin ja peilaa näitä erilaisiin tulevaisuusskenaarioihin. Tätä kautta voidaan selvittää, mitkä maksumallit sopisivat parhaiten Suomessa hyödynnettäviksi.

Platformization of The Digital Newspaper Market: The Case of Finland

Jyväskylän yliopisto

Hankkeessa kehitetään prototyyppejä sanomalehtien verkkopalvelualustoille. Hankkeen tavoitteena on suunnitella prototyyppi yhtenäiselle tilauspalvelulle, mikä luo uusia mahdollisuuksia sanomalehtialalle. Hankkeessa kehitetään yhteisiä vaatimuksia tilauspalvelulle, kehitetään ohjelman prototyyppiä sekä testataan tätä prototyyppiä.

Tausta

Levikkien laskun myötä tilausmaksuista saatavat tulot ovat huvenneet vuosia. Digin ja somen aikakautena kuluttaja-ansainnan jatkuvana haasteena on perinteisten printtituotteiden tilaajien korkea ikä ja maksuhalukkuuden lisäämisen vaikeus digitaalisissa kanavissa, alle 50-vuotiaissa yleisöissä. Lisäksi painotuotteiden merkitys on vähentynyt, vaikkakin hitaammin kuin vielä muutama vuosi sitten ennustettiin. Medialiiton toimialastrategiatyön tulevaisuusnäkymien mukaan, alan merkittävä käännekohta on yli 60-vuotiaiden poistuma asiakaskunnasta. Yleisön radikaalin muutoksen lisäksi lukutavat ja taidot muuttuvat. Lukemisen ja kirjallisen kompetenssin kuihtuminen ja visuaalisuuden nousun jatkuminen saattaa olla jopa ennustettua merkittävämpi kehityssuunta perinteisen median mahdollisuuksien kannalta.

Reutersin uutismedia verkossa 2018-raportin mukaan, verkossa uutisista maksavien suomalaisten käyttäjien osuus on vain 18 prosenttia, mikä toki on enemmän kuin aikaisempina vuosina, joina lukema pysyi lähestulkoon samana (noin 15 prosenttia). Toisaalta Reutersin viime aikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että verkkosisällöistä maksaminen on tapa, jonka voi oppia ja joka saattaa olla yleistymässä. Myös vuoden 2018 alun uutiset Helsingin Sanomien tilausmäärän kääntymisestä kasvuun ensimmäistä kertaa 25 vuoteen antavat toiveita samansuuntaisesta kehityksestä.

Teknologian kehittyessä ja tekoälyn hyötyjen selvitessä myös maksamiseen liittyvät sovellukset yleistyvät. Kuluttaja-ansaintaa kehitetään eniten digisisältöjen maksuilla, verkkokaupalla ja tapahtumilla. Yksi isoimmista kysymyksistä, mitä muun muassa Suomessa pyritään ratkaisemaan, on kuinka pitää kiinni vanhoista asiakkaista ja houkutella nuoret maksaviksi asiakkaiksi.

Erityisteemat: