Erityisteema – media-alan osaamistarpeiden kehitys

Media-alan tutkimussäätiön 5.11.2019 myöntämä erityisteemahankeraha:

Nordic Institute of Business & Society NIBS Osk:lle 89 032 euroa erityisteemahankerahaa hankkeelle ”Mediaosaaja 2030: Media-alan osaamistarpeiden kehityshanke”

Tausta

Viimeisen vuosikymmenen aikana on puhuttu enenevissä määrin osaamistarpeiden ennakoinnin merkityksestä. Kansallisen median kasvu ja uudistuminen edellyttää tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia, niin työelämässä kuin koulutustarjonnassa. Vuoden 2019 erityisaiheessa tulee keskittyä media-alaan ja sen osaamistarpeiden kehitykseen. Media-ala sisältää sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjakustannuksen, oppimateriaalit, television, radion, graafisen teollisuuden, digitaaliset sisältöpalvelut ja markkinapaikat sekä viestintä- ja markkinointipalvelut.

Osaamistarpeiden tunnistaminen ja ennakointi on tunnistettu monessa yhteydessä kriittiseksi ja tästä syystä muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriöllä sekä Opetushallituksella on yhteinen osaamisen ennakointifoorumi. Ennakointifoorumi pyrkii tuottamaan tietoa ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen tarpeista, jotka pohjautuvat pitkän aikavälin työllisyysennusteisiin.

Media-alan digitalisoituessa ja ollessa jatkuvassa murrostilassa monet yritykset ovat ottaneet strategiansa ytimeen henkilöstön osaamisen ja kehittämisen. Osaamisen strateginen merkitys näkyy yritysten panostuksesta sisäisiin koulutuksiin ja oppimispolkujen määrittelyyn. Media-ala panostaa myös jatkuvasti mielikuviin alasta tulevaisuuden työpaikkana. Tällä hetkellä on kuitenkin useammalla toimialalla osaajapulaa erityisesti digiosaajista. Tässä erityisaiheessa on kolme tavoitetta:

 • Ymmärtää, mitä osaaminen on media-alalla tänä päivänä ja mihin osaamisalueisiin tällä hetkellä saadaan koulutusta. (Media-alan tutkimussäätiön verkkosivuilta löytyy tietoa osasta koulutusohjelmista täältä.)
 • Mihin ollaan menossa? Mitä kehitystä tarvitaan, jotta saadaan relevanttia koulutusta toimialan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin?
 • Mikä on tulevaisuuden malli? Miten yritysten tarpeet ja oppilaitosten tarjoama saataisiin paremmin kohtaamaan?

Vuoden 2019 erityisaiheessa pyritään miettimään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan?
 • Miten ja mitä koulutetaan
  • toimialan yrityksissä?
  • toimialalla?
  • oppilaitoksissa (tutkinto- ja täydennyskoulutus)?
 • Tuottavatko nykyiset koulutusohjelmat tarvittavaa osaamista alalle?
 • Mihin tehtäviin tarvitaan ihmistä, mihin konetta?
 • Onko koulutus erilaista muualla, esimerkiksi Pohjoismaissa? Jos on, mistä tämä johtuu?

Tavoite

Tehtävään sisältyy media-alan osaamistarpeisiin ja osaamisen kehitykseen (mukaan lukien koulutukseen) liittyvien ratkaisumallien haravointi sekä skenaariotyö vaihtoehtoisista tulevaisuudenkuvista. Koulutuksessa on erinäisten kaupallisten ratkaisujen lisäksi hyvä perehtyä oppilaitosten tarjoamiin ratkaisuihin. Oppilaitoksilla tarkoitetaan tässä tutkimushaussa yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammattikouluja ja -opistoja. Erityisesti olemme kiinnostuneita kansainvälisistä tapauksista, jotka ovat varteenotettavia Suomen mediamarkkinan kannalta tai siihen skaalattavissa. Vuonna 2018 valmistui Media-alan tutkimussäätiön tukema Informaatiokaaos ja luottamus perinteiseen journalismiin -tutkimus, jonka tulokset on luettavissa täällä. Siitä voi saada ajatuksia hankkeen suunnitteluun.

Toteutus

Pyydämme ehdotusta tutkimuksen toteuttamistavasta, osapuolista, näiden roolista ja kyvykkyyksistä hankkeen kannalta, tarvittavista resursseista, aikataulusta sekä kustannusarvion. Hakijalla tulee olla referenssejä vastaavista hankkeista ja tiimin vetäjän pitää olla joko tohtori tai hänellä tulee olla alan kokemusta.

Hakemuksessa on hyvä korostua, mihin hankkeessa aiotaan keskittyä (esimerkiksi yrityksiin tai oppilaitoksiin). Erityisen tärkeätä on myös sitoutua perustelemaan millaisia käyttötapauksia Suomeen voisi soveltaa. Toteutuksen suhteen edellytetään, että hankkeessa analysoidaan ja kuvataan mahdollisuudet ja esteet osaamisen kehittämiseen. Analyysi on tärkeää tehdä mahdollisimman konkreettisesti. Lopputulemana pitäisi olla suosituksia toimialalle ja yrityksille.

Budjetti ei saa ylittää 80 000 euroa (sisältäen alvin). Ehdotukseen pyydämme nimeämään työn käytännön toteuttamisesta vastaavat henkilöt ja liittämään mukaan heidän CV:nsä.

Raportointi on hyvä tehdä visuaalisesti kiinnostavalla tavalla ja havainnollisesti. Sitä tullaan esittelemään erilaisissa tilaisuuksissa, mihin kannattaa varautua. Tulemme nimeämään hankkeelle ohjausryhmän, jonka kokoonpano varmistuu myöhemmin.

Aikataulu

Pyydämme ehdotuksianne 5.8.2019 mennessä säätiön apurahajärjestelmän kautta osoitteessa HTTPS://VTS.APURAHAT.NET. Otsikkoon on hyvä lisätä ”Erityisteema”. Hanke pyritään käynnistämään vielä tämän vuoden puolella ja valmista pitäisi olla puolen vuoden aikajänteellä, kuitenkin viimeistään kesäkuussa 2020.

Mahdolliset kysymykset

Yhteyshenkilönä toimii säätiön johtaja Noora Alanne, noora.alanne@mediaalansaatio.fi, Eteläranta 10, 00130 Helsinki, puh +358 50 44 21507.

Säätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehitys ja innovaatiotyötä, koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.

Erityisteemat: