Erityisteema – Media-alan tulevaisuusselvitys

Osana vuoden 2023 erityisteemaa rahoitettiin hankkeen:

  • Capful Oy Ltd:lle 141 750 euroa ERITYISTEEMAHANKKEELLE ”’Mediaskenaariot strategisen uudistumisen ja kasvun välineinä’ – Media-alan tulevaisuusselvityksen toteuttaminen”

Mediaskenaariot strategisen uudistumisen ja kasvun välineinä

Capful Oy Ltd

Hankkeessa toteutetaan kattava media-alan toimintaympäristöanalyysi ja tulevaisuusselvitys, jonka avulla tunnistetaan media-alaan vaikuttavia muutosilmiöitä, trendejä ja epävarmuuksia. Näiden pohjalta rakennetaan alan tulevaisuuden skenaarioita, jotka kuvaavat uudenlaisia alaa haastavia näkökulmia ja uusia kasvualueita. Hankkeen käytännöllisenä tavoitteena on tarjota media-alan organisaatioille ja ammattilaisille ajankohtaista tietoa ja ymmärrystä nykyhetkestä ja tulevaisuudesta sekä uusia ennakoinnin työvälineitä strategiatyöhön ja johtamiseen.

Eritysteeman taustaa

Media-alan murroksen ytimessä ovat muutokset asiakkaiden arjessa ja median käyttötavoissa. Erilaiset digialustat ovat muuttaneet sitä, kuinka sisältöä tuotetaan, toimitetaan ja jaetaan. Internetin ja sen kattavan saatavuuden lisäksi sosiaalinen media ja mobiililaitteet ovat vaikuttaneet siihen, että sisältöjä on jatkuvasti saatavilla, ajasta ja paikasta riippumatta.

Mediatoimialalle kenties haastavinta on ollut näkökulman ja ajattelutavan muutos. Erityisesti perinteisissä printtitaloissa on mennyt kauan ennen kuin on ymmärretty, että printistä ja digistä ei voida enää puhua erikseen, vaan kyse on perimmiltään sisällöistä. Oikean sisällöntuotantojärjestelmän löytäminen, järjestelmien sopivan määrän päättäminen sekä menestyksen mittareiden määrittely ovat vaatineet etenkin yritysjohdolta monimutkaisia päätöksiä. Digistä ovat pystyneet ensimmäisenä hyötymään ne yritykset, joiden johto on kannustanut ja mahdollistanut joskus rohkeaankin kokeilukulttuuriin. Digimurroksen aikana uusien digitaalisten palveluiden lähtökohtana ovat olleet perinteiset journalistiset mediasisällöt, toisin sanoen yritysten ydinosaaminen.

Median tulevaisuuden kannalta olennainen kysymys on, kuinka kauan uudet digitaaliset palvelut tulevat kytkeytymään perinteisiin mediasisältöihin ja voivatko ne jossain vaiheessa tulla pääliiketoiminnaksi. Jos uudet palvelut pärjäävät ilman mediasisältöjen julkaisemisesta saatavia synergiaetuja, ja jos sisältöliiketoiminta ei kannata yksinään, jää myös yhteiskunta ilman journalismin ja kirjallisuuden tuottamia positiivisia ulkoisvaikutuksia.

Tehtävä

Tässä vuoden 2023 erityisaiheessa on tarkoitus tehdä kattava median tulevaisuusselvitys. Hankkeen alkukartoituksessa on hyvä tutustua ainakin näihin selvityksiin päällekkäisyyksien välttämiseksi:

Tavoite

Tulevaisuusselvitykseltä toivotaan kokonaisuutta, jonka tavoitteena on:

  • tunnistaa alaan vaikuttavat muutostekijät ja trendit
  • löytää uudenlaisia ja alaa haastavia näkökulmia
  • tunnistaa toimialan uudet kasvualueet ja niiden edellytykset

Tavoitteena on kuvata kattavasti median nykytila erityisesti kotimaassa mutta myös globaalisti ja tämän lisäksi tunnistaa alaan vaikuttavat muutostekijät ja trendit sekä kuvata erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. Hankkeessa selvitetään, miten uutta kasvua voidaan hakea nykyisen toimintaympäristön reunoilta tai jopa kokonaan sen ulkopuolelta.

Toteutus

Pyydämme ehdotusta hankkeen toteuttamistavasta, osapuolista, näiden roolista ja kyvykkyyksistä hankkeen kannalta, referensseistä sekä tarvittavista resursseista, aikataulusta sekä kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman.

Hakemuksessa on hyvä korostaa, mihin hankkeessa aiotaan keskittyä. Toteutuksen suhteen edellytetään, että hankkeessa analysoidaan ja kuvataan sekä strategiset että käytännölliset mahdollisuudet ja haasteet toimialalle. Säätiöllä on erikseen generatiiviseen tekoälyyn liittyvä teemahaku, eikä kyseiseen teknologiaan tule siis liiaksi keskittyä tässä selvityksessä.

Analyysi on tärkeää tehdä mahdollisimman konkreettisesti. Lopputulemana pitää olla toimialalle ja yrityksille sekä myös säätiölle hyödyllinen, visuaalisesti korkealaatuinen ja havainnollistava raportti, joka sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Ehdotetun hankkeen budjetti ei saa säätiön osalta ylittää 150 000 euroa (sis. alv). Ehdotukseen pyydämme nimeämään työn käytännön toteuttamisesta vastaavat henkilöt ja liittämään mukaan heidän CV:nsä.

Raportointi on hyvä tehdä havainnollisesti ja visuaalisesti kiinnostavalla tavalla. Kannattaa varautua esittelemään raporttia erilaisissa tilaisuuksissa. Hankkeessa tulee olla median toimialaa kattavasti edustava ohjausryhmä. Säätiö hyväksyy ohjausryhmän ja on tarvittaessa tukemassa sen kokoamisessa.

Aikataulu

Vuoden 2023 erityisteeman hakuaika on päättynyt.

Hanke pyritään käynnistämään vielä tämän vuoden puolella ja valmista pitäisi olla puolen vuoden aikajänteellä, kuitenkin viimeistään huhtikuussa 2024.

 

Lisätietoja

Yhteyshenkilönä toimii säätiön johtaja Noora Alanne, noora.alanne@mediaalansaatio.fi, Eteläranta 10, 00130 Helsinki, puh. +358 50 44 21507.

 

Erityisteemat: