Erityisteema – Digitaalisen median ympäristövastuu

Osana vuoden 2023 erityisteemaa rahoitettiin kahta hanketta:

 • Työryhmälle 42 000 euroa ERITYISTEEMAHANKKEELLE ”Kohti hiilineutraalia median tuotantoa ja jakelua”
 • Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskukselle 49 930 euroa ERITYISTEEMAHANKKEELLE ”ReDime: Tiekartta kohti resurssiviisasta digitaalista mediaa”

Kohti hiilineutraalia median tuotantoa ja jakelua

Työryhmä

Selvityksessä esitellään tärkeimpiä median päästöjen lähteitä ja etsitään keinoja näiden päästöjen vähentämiseksi nyt ja lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on keskittyä erityisesti digitaalisen median tuotantojärjestelmien ja jakelualustojen ympäristökuormaan ja sen pienentämiseen teknologiavalinnoilla ja ohjelmointiratkaisuilla. Toimintasuosituksina esitetään keinoja, joilla voidaan tehdä alan hiilijalanjälkeä merkittävästi ja mitattavasti pienentäviä valintoja.

ReDime: Tiekartta kohti resurssiviisasta digitaalista mediaa

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus

Hankkeessa tarkastellaan digitaalisen median ympäristöjalanjälkeen liittyviä näkemyksiä, käytänteitä ja puhetapoja digitaalisen mediateollisuuden toimijoiden keskuudessa. Hankkeessa tutkitaan haastatteluaineiston, yritysdokumenttien ja sovellusanalyysin avulla, miten ympäristövastuu näyttäytyy digitaalisen median tuottajien diskursseissa sekä minkälaisia kestävämpiä käytänteitä ja tulevaisuuksia he kuvittelevat. Osallistavan suunnittelututkimuksen avulla kehitetään koko digitaalisen mediaekosysteemin huomioivia skenaarioita ympäristöystävällisemmän digimedian suunnitteluun.

Eritysteeman taustaa

Digitaalisten laitteiden, internetin ja sitä tukevien systeemien hiilijalanjälki vastaa globaalilla tasolla ilmailun aiheuttamia päästöjä. Näiden päästöjen on arvioitu tuplaantuvan vuoteen 2025 mennessä. (BBC) Myös digitaalisen mainonnan hiilidioksidipäästöjen arvioidaan olevan noin 60 000 miljoonaa tonnia. Tässä määrässä yhtenä olennaisena tekijänä on mainonnan hankintaketju. Määrään voi vaikuttaa hyödyntämällä kohdennuksien ja datan käyttöä tietoisella harkinnalla. Ohjelmallisen mainonnan päästökuormaan vaikuttaa jokainen kampanjan osa, mainosimpressio ja mediakumppanin valinta (Alma Media).

Media-alan yritykset Suomessa ovat asettaneet tavoitteeksi alan yritysten omasta toiminnasta aiheutuvien suorien päästöjen nollaamisen vuoteen 2030 mennessä (Medialiitto). Lisäksi tavoitellaan epäsuorien päästöjen vähentämistä yritysten lisätoimilla ainakin 30 prosentilla. Jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, on tärkeä ymmärtää paremmin, millä kaikilla toimilla omaa hiilijalanjälkeä voi vähentää, sekä millaisia resursseja ja millaista osaamista tämä voi alalta edellyttää.

Tehtävä

Tässä vuoden 2023 erityisaiheessa on tarkoitus pohtia erityisesti digitaalisen median ympäristövastuuta. Tässä erityisteemahankkeessa hakija voi painottaa esimerkiksi johonkin seuraavista alueista:

 • Teknologiaratkaisut
 • Digitaalisen mainonnan hiilijalanjälki
 • Koodaus/ developer-puoli (vihreä ohjelmistokehitys)
 • Osaamistarpeet

Hankkeessa tulisi pohtia ja vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka ymmärtää, missä kasvihuonepäästöt syntyvät omassa toimintaympäristössä?
 • Miten koodataan vastuullisesti?
 • Millaista uutta osaamista tarvitaan aiheeseen liittyen? Millaisia kompetensseja yrityksissä tulisi olla? Millaista resurssointia ja/ tai kouluttamista tarvitaan?
 • Miten esimerkiksi vihreän ohjelmistokehityksen osaaminen ja ymmärrys saadaan osaksi mediataloja?
 • Mitkä asiat on huomioitava ohjelmistokehityksessä ympäristön näkökulmasta?
 • Kuinka digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin tulisi kehittyä, jotta se olisi ympäristöystävällisempää?

Tavoite

Tavoitteena on tarkastella ja löytää malleja tai suosituksia siitä, kuinka digitaalinen media voi pienentää hiilijalanjälkeään ja toimia vastuullisemmin. Olennaista on ymmärtää ja hahmottaa digitaalinen ympäristövastuu valitun teeman osalta ja sitä kautta arvioida keinoja ratkaista kriittisimpiä kysymyksiä. Pääasia on, että tutkimus tuottaa uutta tietoa, näkemyksiä ja ohjeita tai suosituksia alalla hyödynnettäväksi. Erityisesti olemme kiinnostuneita kansainvälisistä tapauksista, jotka ovat varteenotettavia Suomen mediamarkkinan kannalta tai siihen skaalattavissa.

Toteutus

Pyydämme ehdotusta tutkimuksen toteuttamistavasta, osapuolista, näiden roolista ja kyvykkyyksistä hankkeen kannalta, referensseistä sekä tarvittavista resursseista, aikataulusta sekä kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman.

Hakemuksessa on hyvä korostaa, mihin hankkeessa aiotaan keskittyä. Toteutuksen suhteen edellytetään, että hankkeessa analysoidaan ja kuvataan mahdollisuudet ja esteet digitaalisen ympäristövastuun edistämisen suhteen eri medioiden osalta. Analyysi on tärkeää tehdä mahdollisimman konkreettisesti. Lopputulemana pitää olla suosituksia toimialalle ja yrityksille.

Ehdotetun hankkeen budjetti ei saa säätiön osalta ylittää 50 000 euroa (sis. alv). Ehdotukseen pyydämme nimeämään työn käytännön toteuttamisesta vastaavat henkilöt ja liittämään mukaan heidän CV:nsä.

Raportointi on hyvä tehdä havainnollisesti ja visuaalisesti kiinnostavalla tavalla. Kannattaa varautua esittelemään raporttia erilaisissa tilaisuuksissa. Tulemme nimeämään hankkeelle ohjausryhmän, jonka kokoonpano varmistuu myöhemmin.

Aikataulu

Vuoden 2023 erityisteeman hakuaika on päättynyt.

Hanke pyritään käynnistämään vielä tämän vuoden puolella ja valmista pitäisi olla puolen vuoden aikajänteellä, kuitenkin viimeistään huhtikuussa 2024.

 

Lisätietoja

Yhteyshenkilönä toimii säätiön johtaja Noora Alanne, noora.alanne@mediaalansaatio.fi, Eteläranta 10, 00130 Helsinki, puh. +358 50 44 21507

 

Erityisteemat: