Erityisteema: Järkeä jakeluun

Vuonna 2022 osana tutkimusteemaa rahoitettiin kahta hanketta:

  • Lentola Logistics Oy:lle 60 000 euroa eritysteemahankkeelle ”Ilma-aluksiin perustuvan jakelujärjestelmän pilotointi”
  • Nordic Institute of Business and Societylle 71 600 euroa erityisteemahankkeelle ”Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut 2023 (KUJA 2023)”

Ilma-aluksiin perustuvan jakelujärjestelmän pilotointi

Lentola Logistics Oy

Lentola Logistics Oy:n ilma-aluksiin perustuva kuljetusjärjestelmä mahdollistaa kokonaan uudenlaisen jakelutavan haja-asutusalueilla. Projektissa tutkitaan, miten haja-asutusalueiden asukkaat suhtautuvat uuteen jakelutapaan. Projekti sisältää n. kolmen kuukauden mittaisen jakelupilotin ja pilottiin osallistuville talouksille tehtävän kyselytutkimuksen.

Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut 2023 (KUJA 2023)

Nordic Institute of Business and Society

Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut 2023 -tutkimushankkeen (KUJA 2023 -hanke) tavoitteena on 1) selvittää, missä määrin kuluttajat pitävät erilaisia jakeluratkaisuja hyväksyttävinä ja toivottavina ja 2) luoda uutta tietoa ja kriittisesti arvioida, miten fyysisten mediatuotteiden jakelu tulisi nykyisten ja kehitteillä olevien ratkaisujen avulla järjestää Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.

Taustaa

Media-alan yrityksille jakelu on erittäin tärkeä osa liiketoiminnan kokonaisuutta painettujen lehtien tilausten kannalta. Jos jakelu ei toimi luotettavasti ja ennakoidusti, tilaajat kaikkoavat.

Vastaavasti luotettavasti ja säännöllisesti toimiva jakelu on kuluttajille erittäin tärkeä osa lehden tilaajaksi sitoutumista. Painettu sanoma- tai aikakauslehti on edelleen monelle kansalaiselle tärkeä, ellei jopa tärkein tiedonlähde.

Jakelu on Suomessa sekä polarisoitunut että keskittynyt. Monissa kaupungeissa jakelu toimii moitteettomasti, mutta haja-asutusalueilla palvelu on monin paikoin heikkoa – aamun sanomalehti voi tulla kotiin vasta illalla.

Jakelun keskittymistä ovat lisänneet viime aikoina tehdyt yrityskaupat. Valtion omistamalla Postilla on selkeä markkinajohtajuus sekä sanomalehtien varhaisjakelussa että ennen muuta päiväpostin jakelussa, jota hyödyntävät aikakauslehdet.

Ala kärsii myös kroonisesta työvoimapulasta ja työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. Syynä tähän on ovat matalahko palkka suhteessa hankalaan työaikaan ja muihin työoloihin. Ala kilpailee työvoimasta esimerkiksi ruokalähettiyritysten kanssa, jotka toimivat alustatalouden pohjalta.

Toimivan kilpailun puute ja liiketoiminnan muut haasteet ovat johtaneet siihen, että jakelun kustannukset ovat olleet voimakkaassa kasvussa. Se rasittaa palvelun maksavia kustantajia ja lopulta myös tuotteiden loppukäyttäjiä eli painotuotteiden tilaajia.

Jakelun markkina on muutoksessa myös sääntelyn kautta. Ehdotus uudeksi postilaiksi annettiin eduskunnalle huhtikuussa. Siinä mediayritysten kannalta on kriittistä ehdotus vähentää päiväpostin jakelupäiviä viidestä kolmeen.

Lain on tarkoitus olla voimassa jo syksyllä 2022, jolloin sen vaikutus jakelumarkkinaan alkaa näkyä. Odotettavissa olevia kielteisiä vaikutuksia lievitetään muutaman vuoden siirtymäajalla ja valtion tuella.

Muutos jakelun alalla on ollut voimakasta ja nopeaa. Pääosin siksi, että viestintä on digitalisoitunut, mutta myös siksi, että ala ei ole ehtinyt sopeutua muutokseen vauhtiin muun muassa sääntelyn ja aidon kilpailun puuttumisen vuoksi.

Tästä syystä Media-alan tutkimussäätiö avaa erityisteemahaun uusien ratkaisujen löytämiseksi jakelun ongelmiin nyt ja tulevaisuudessa.

Toivomme, että konkreettisia ratkaisuehdotuksia haettaisiin ennakkoluulottomasti selvittämällä esimerkiksi

  • olemassa olevien kuljetusten yhdistämisen mahdollisuuksia (esimerkiksi paketit, koulukuljetukset, ruokakuljetukset)
  • alustatalouden hyödyntämistä työvoiman saantiin kestävällä tavalla
  • palvelun tilaaja- ja toteuttajayritysten nykyistä tiiviimpää yhteistyötä
  • edellytyksiä kilpailun lisäämiseksi
  • uusia logistisia ratkaisuja

Selvitykset ja ratkaisuehdotukset voivat koskea yhtä tai useampaa edellä mainittua osa-aluetta tai jotain aivan muuta ratkaisua.

Hakemuksessa on olennaista esittää mahdollisimman selkeästi selvityksen tavoitteet ja menetelmät sekä mahdolliset yhteistyökumppanit. Tavoitteena voi olla myös pilottikokeilu, johon voidaan käyttää osa säätiön tuesta.

Hankkeen tulokset on julkaistava sen päättyessä. Tarkoituksena ei ole tukea yksittäisen yrityksen sisäistä tuotekehitystä.

Tässä vaiheessa hankkeiden kesto on enimmillään yksi vuosi ja niihin voi sisältyä myös ulkopuolista rahoitusta.

Säätiön tuki suhteutetaan hankkeen laajuuteen ja aikatauluun. Säätiö on varannut erityisteeman hakemuksiin kaikkiaan 200 000 euroa.

Erityisteemat: