Henkilökohtaiset apurahat
tukevat osaamista

Media-alan tutkimussäätiö myöntää hakemuksesta erilaisia henkilökohtaisia apurahoja ja stipendejä. Hakemukset tehdään sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Hakijan on esitettävä hakemuksessa suunnitelma apurahan käytöstä. Matka-apurahojen osalta päivärahat eivät kuulu säätiön tukien piiriin. Apurahoista ilmoitetaan saajille viimeistään kuukauden kuluessa päätöksestä. Apurahan saajan tulee määräajan kuluessa antaa säätiölle kirjallinen selostus apurahan käytöstä.

Mies hyppää järveen

Jatko-opintoapurahat

Jatko-opintoapurahoja myönnetään kotimaassa tai ulkomailla opintojaan jatkaville henkilöille, joiden tavoitteena on lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Apuraha on tarkoitettu kokopäivätoimiseen jatko-opiskeluun. Apurahan saajalla ei saa olla muuta päätointa. Opiskelijat työskentelevät yliopistojen tai tutkimuslaitosten laboratorioissa tai teollisuusyrityksissä. Apurahoja voidaan myöntää myös osalle kustannuksista.

Lisensiaatin tutkintoon tähtäävän apurahan voi saada kahtena ja puolena vuotena. Tohtorin tutkinnon suorittajalle apuraha voidaan myöntää kolmena vuotena tai poikkeuksellisesti, perustelluista syistä myös neljäntenä vuonna.

Apurahaa pitää anoa vuosittain ja sen maksaminen edellyttää raportointia työn etenemisestä. Apurahan suuruuden päättää säätiön hallitus. Apurahat ovat veronalaista tuloa valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän ylittävältä osalta.

Säätiö voi rahoittaa jatko-opinnäytetöitä myös hankerahoituksena, mikäli opinnäytetyö toteutuu erillisen projektin osana.

Opinnäyteapurahat

Apurahoja myönnetään diplomityön tai pro gradu -työn tekijöille. Diplomityöapurahoja voi hakea ilman määräaikaa. Hakemuksessa on oltava työtä valvovan professorin lausunto.

Säätiön hallitus vahvistaa apurahan suuruuden vuosittain. Apuraha maksetaan erissä työn etenemisen mukaan.

Koulutusapurahat osaamisen kehittämiseen

Säätiön toimialalla yrityksen teknisissä tai liikkeenjohdon tehtävissä työskenteleville myönnetään apurahoja, jotka edistävät ammattitaidon kehittymistä.

Matka-apurahat

Matka-apurahoja myönnetään alan tutkijoille ja opettajille sekä säätiön toimialalla työskenteleville henkilöille osaamisen kehittämiseksi.

Apurahan saajan pitää laatia selvitys apurahan käytöstä ja artikkeli, joka voidaan julkaista säätiön verkkosivuilla ja/tai alan lehdessä.

Stipendit

Vuosittain järjestetään opinnäytetöihin ja päättötöihin liittyvä stipendikilpailu korkeakoulujen ja ammattikoulujen opiskelijoille. Kilpailu avataan toukokuussa.

Stipendikilpailu on korkeakoulujen opiskelijoille kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on kaikille avoin haku, josta valitaan parhaat jatkoon tiivistelmän perusteella. Toisessa vaiheessa valitaan stipendien saajat opinnäytetöistä laadittujen blogikirjoitusten pohjalta.

Ammattikoulujen opiskelijoille haku on yksivaiheinen. Hakea voi oppilas itse tai opettaja oppilaan puolesta.

Media-alan tutkimussäätiön apurahaohje (pdf)

Apurahajärjestelmään