13.10.2023

Miten suomalainen media huomioi toimitusten ja yleisönsä moninaisuuden?

Cultura-säätiö selvitti yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa suomalaisen mediakentän näkemyksiä sekä median käyttäjien että median tekijöiden monimuotoisuudesta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista tietoa toimittajien ja toimitusten valmiudesta vastata moninaistuvan väestön mediatarpeisiin.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä kyselynä elokuussa 2023, ja kyselyyn vastasi yhteensä 315 media-alalla työskentelevää henkilöä. Tämän lisäksi toteutettiin jatkohaastatteluja, joiden tavoitteena oli laajentaa ymmärrystä tutkimuksen tuloksista.

Kyselyn perusteella media-alan toimijat kokevat erittäin tärkeänä, että mediassa näkyy ja kuuluu etninen moninaisuus. Vastaajista 72 prosenttia piti tätä erittäin tärkeänä ja 16 prosenttia melko tärkeänä asiana. Moninaisuuden näkyvyydestä huolimatta vastaajilla on eriäviä näkemyksiä siitä, millä tavoin moninaisuutta mediassa voidaan rakentaa ja miten moninaisuutta käsitteleviä aiheita ja ilmiöitä tulisi käsitellä mediassa.

Kolmasosa vastaajista ei osannut sanoa, kuinka suuri osa heidän yleisöstään kuuluu etnisiin vähemmistöryhmiin tai yhteisöihin. Monet toimittajat eivät välttämättä osaa hyödyntää potentiaalia, joka liittyy moninaisiin yleisöihin. Jatkohaastatteluissa kerrottiin rehellisesti, että verkostojen ja kontaktien puute saattaa olla esteenä moniäänisen yleisön tavoittamiseksi.

Uhkana polarisaation ja ennakkoluulojen lisääntyminen

Kyselyn vastaajista suuri osa kertoi median näkökulmien vähenevän ja kuvan todellisuudesta vääristyvän, mikäli median tuottajat ja toimittajat eivät pysty huomioimaan väestön moninaistumista.

Useat kyselyn osallistujista esittivät myös huolen siitä, että väestön moninaistumisen huomiotta jättäminen johtaa polarisaation ja ennakkoluulojen lisääntymiseen sekä väestöryhmien välisen luottamuksen heikentymiseen. Lisäksi vastaajat uskoivat yleisön luottamuksen mediaa kohtaan laskevan.

Toimenpiteissä korostuvat sisältöjen monimuotoistaminen

Kyselyn tuloksista selviää, että mediakentällä on herätty väestön moninaisuuteen ja ryhdytty toimenpiteisiin moninaisuuden edistämiseksi myös mediassa. Alan sisällä haasteiksi koetaan yleisön tuntemus, moninaisuuden näkeminen mahdollisuutena ja rekrytointiin liittyvät kysymykset.

”Tällä hetkellä media-alan toimenpiteissä näyttävät kyselyn mukaan korostuvan vahvasti sisältöjen monimuotoistaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Rekrytointien monipuolistamiseen ja verkostoitumiseen liittyvät käytännöt ovat harvinaisempia”, Cultura-säätiön ohjelmajohtaja Eilina Gusatinsky sanoo.

Selvityksen perusteella suositeltavia jatkotoimenpeitä olisivat esimerkiksi media-alan ammattilaisten omien verkostojen ja henkilökohtaisten kontaktien aktiivinen hyödyntäminen yhteydenpidossa vähemmistöihin ja aliedustettuihin ryhmiin, etenkin lasten ja nuorten mediakasvatuksen lisääminen, päivitetyt rekrytointiprosessit sekä media-alan toimijoiden yhteistyö moninaisuuden edistämiseksi.

 

Luottamuksen illuusio: tunteeko Suomen media yleisönsä? -hankkeen loppuraportti (pdf)

Media-alan tutkimussäätiö myönsi hankkeelle rahoituksen aiemmin tänä vuonna.