8.12.2023

Virpi Ollitervolle 4 000 euroa tutkimushankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa Virpi Ollitervolle 4 000 euroa tutkimustukea tutkimushankkeelle ”The package says more than a thousand words: The effect of eco-labeling and package material on consumer’s purchase intentions”.

Hankkeen tarkoituksena on työstää Virpi Ollitervon erinomaisesta markkinoinnin Pro Gradu -tutkielmasta “Pakkaus kertoo enemmän kuin tuhat sanaa? Vauvalelun ekologisuudesta viestivän pakkauksen vaikutus kuluttajan ostoaikomukseen” julkaistava tieteellinen artikkeli. Vaikka ekologinen kuluttaminen on noussut viime vuosina merkittäväksi trendiksi, on ekologisten tuotteiden ja kuluttajien ostopäätösten välillä havaittu olevan kuilu, jossa positiiviset asenteet eivät välttämättä johda ekologisten tuotteiden ostamiseen. Pakkaus on keskeisessä asemassa tämän kuilun kaventamisessa, koska sillä on todettu olevan suuri vaikutus kuluttajan ostopäätökseen. Tutkielmassa suoritettiin kokeellinen kuluttajatutkimus, jossa muuttujina käytettiin kahta ekologisuudesta viestivää visuaalista vihjettä, pakkauksen materiaalia ja ympäristömerkkiä.

Artikkeli tarjoaa mahdollisuuden jakaa uutta tietoa ja innovatiivisia sekä kestävää kehitystä tukevia lähestymistapoja suomalaisille media-alan ammattilaisille. Tutkimus lisää ymmärrystä siitä, mikä rooli pakkauksella on ostopolun eri vaiheissa ja miten brändi voi vaikuttaa ostopäätökseen painetun median avulla. Tutkimus sisältää asiakasymmärrykseen perustuvaa tutkimustietoa, joka auttaa suunnittelijoita käsittämään paremmin kuluttajien tarpeita ja odotuksia ekologisten pakkausten suhteen. Julkaisemalla tieteellisen artikkelin ekologisen tuotteen pakkaussuunnittelusta voidaan edistää alan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamisen kehittymistä. Uskon vakaasti, että houkuttelevat ja helposti lähestyttävät ekologiset tuotteet mahdollistavan entistä kestävämmän elämäntavan ja ympäristöä säästävien valintojen tekemisen tulevaisuudessa.