25.5.2022

Veera Kangaspunnalle 24 000 euroa jatkohankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 yhteiskuntatieteiden tohtori Veera Kangaspunnalle 24 000 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Verkkouutisten kommentoijien puheenvuoro. Monimenetelmätutkimus verkkouutisia kommentoivien käyttäjien näkemyksistä yksilön, vuorovaikutuksen ja yhteiskunnan tarkastelutasoilla”.

Kangaspunnan väitöksen jälkeisen tutkimushankkeen tavoitteena on antaa puheenvuoro verkkouutisia kommentoiville käyttäjille. Hankkeessa selvitetään laajan ja monipuolisen aineisto- ja menetelmäkokonaisuuden avulla verkkouutisia kommentoivien käyttäjien käytännön toimintaa, toiminnan tavoitteita, motiiveja ja toiminnalle annettuja merkityksiä sekä käyttäjien näkemyksiä kommentoinnista yhteiskunnallisena julkisen osallistumisen muotona.

Tutkimuksen ydinkysymys on: Millaisia näkemyksiä kommentoivilla käyttäjillä on omasta ja muiden kommentointitoiminnasta sekä kommentoinnin tilasta ja tulevaisuudesta? Tutkimuksessa tarkastellaan kommentoivia käyttäjiä teoreettisesta kehyksestä, jonka muodostavat kolme tarkastelutasoa: yksilön, vuorovaikutustilanteen ja yhteiskunnan taso. Lähtökohtana on oletus, ettei kommentointia voi ymmärtää vain yhtä tasoa, esimerkiksi yksilön toimintaa, tarkastelemalla. Kysymykseen pyritään vastaamaan ainutlaatuisen aineiston ja erilaisten menetelmien avulla. Aineisto koostuu kyselyaineistosta, havainnointitutkimuksista ja ryhmähaastatteluista, joissa kaikissa ääneen pääsevät verkkouutisia kommentoivat käyttäjät.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (2020–2021) on keskitytty keväällä 2020 toteutetun käyttäjäkyselyn vastausten (1 221 vastausta) määrälliseen analyysiin. Nämä osatutkimukset osoittavat, että kommentoinnin motiivit voivat olla hyvin erilaisia ja että kommentoijat muodostavat julkiseen osallistumiseen liittyvien asenteidensa perusteella erilaisia ryhmiä.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa syvennetään näitä havaintoja ja tarkastellaan kyselyaineiston avoimia vastauksia (tekstiaineisto) sekä syksyllä 2021 kerättyjä havainnointi- ja haastatteluaineistoa. Alustavien tarkastelujen perusteella aineisto nostaa esille sekä tuttuja että poikkeuksellisia havaintoja käyttäjien toiminnasta. Tutkimushankkeen tulokset on määrä raportoida kokonaisuutena. Suomalaisella kommenttitutkimuksen kentällä ei ole toistaiseksi tehty näin syväluotaavaa ja mittavaa käyttäjätutkimusta.

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti myös tutkimuksen ensimmäistä osaa vuonna 2020.