3.5.2023

Uudet mediakonseptit ja niiden ansaintamallit käyttöön

Nordic Institute of Business & Societyn toteuttaman Media Revenue 2025 -tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena oli selvittää, miten Suomen media-alan ansaintamallien tuloksellisuutta voidaan parantaa kokeellisen tutkimuksen avulla.

Henkilo kirjautuu verkkopalveluun.

Hanke keskittyi siihen, miten erityisesti digitaalisten mediakonseptien ansaintamallien tuloksellisuutta ja käyttökelpoisuutta (eng. effectiveness, feasibility) media-alan yritykselle voisi paremmin ymmärtää ja ennustaa tutkimalla mediakonseptien houkuttelevuutta asiakkaille (eng. attractiveness) kokeellisilla tutkimusmenetelmillä.

Tutkimuksen tulokset ja toimenpidesuositukset on pyritty esittämään sellaisessa muodossa, että jokainen media-alalla toimiva yritys voi niitä hyödyntää ansaintamallien kehitykseen keskittyvissä projekteissaan sekä asiakas- ja markkinatutkimuksissaan.

Tutkimushankeraportti on jatkumoa ansaintamallien kehittämiseen liittyvälle NIBSin toteuttamalle aiemmalle tutkimukselle. Vuonna 2019 toteutetussa tutkimuksessa ”Maksumallien soveltuvuus Suomen media-alalle” tutkimusryhmämme antoi toimenpidesuosituksia media-alan yrityksille liittyen uusien maksu- ja ansaintamallien kehittämiseen ja testaamiseen.

Kokeellisen tutkimuksen käyttöönotto ja läpivienti media-alan yrityksissä

Vaikka algoritmit ja A/B-testaus parantavat olemassa olevien konseptien käyttökokemusta, uusien asiakaslähtöisten mediakonseptien kehittämiseen tarvitaan yhä luovuutta, intuitiota ja empatiaa. Kokeellinen tutkimus korostaa luovuutta ja soveltuu metodina uusien mediakonseptien ja ansaintamallien kehittämiseen erinomaisesti.

Suunnittelukulttuurin muutos kohti kokeilukulttuuria tarvitsee tuekseen kokeilevaa tutkimusta ja kehittämistä tukevia konkreettisia työkaluja. Kolmivaiheinen kokeellinen tutkimusprosessi on kokeellisen tutkimuksen läpivientiä tukeva työkalu erityisesti mediakonseptien ja ansaintamallien kehitystyöhön osallistuville asiantuntijoille.

Mediakonseptien kokeellinen kehittäminen vaatii työkalujen ja tekniikoiden lisäksi selkeät osatavoitteet. Prosessimallimme korostaa konseptikehittämisen kannalta tärkeiden työvaiheiden lisäksi kirkkaiden osatavoitteiden merkitystä aina suunnittelusta raportointiin.

Kokeellista tutkimusta tulisi hyödyntää valitun mediakonseptin kohdalla sarjamaisesti, ei pistemäisesti.

Kokeellisen menetelmän hyödyntäminen mediakonseptien ja ansaintamallien kehittämisessä

Kun kokeellista tutkimusta hyödynnetään mediakonseptien ja ansaintamallien kehittämisessä, suunnittelun luonne muuttuu. Kokeellista menetelmää voidaan hyödyntää aivan sisältötuotantoon keskittyvien media-alan yritysten ansaintamallikehityksen ytimessä.

Mediakonseptin ja ansaintamallin ominaisuuksien priorisointi on haastavaa. Kokeellinen tutkimus auttaa kehitystyön vaikeissa valinnoissa. Ehtona mediakonseptien ja ansaintamallien kokeelliseen kehittämiseen on järkevästi suunniteltu koeasetelma. Koeasetelman suunnittelua ei sovi väheksyä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin (pdf)

 

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti hanketta osana vuoden 2021 tutkimusteemahakua.