21.6.2021

Uutta tietoa media-alan moninaisuuden edistämiseksi

RARE X Diversity -hankkeen tavoitteena oli tukea journalistisia toimijoita vastuullisemman median tekemisessä. Hankkeessa tuotettiin avoin verkko-opas Kenen tietoo? Opas moninaisempaan ja inklusiivisempaan journalismiin.

RARE Median toteuttaman hankkeen tutkimusaineisto koostuu kahdesta osasta: media-alan ammattilaisten ja mediatutkijoiden teemahaastatteluista sekä laajemmasta, yleisölle suunnatusta kyselystä. Tavoitteena oli selvittää, miten toimialan näkökulmasta journalistinen media kuvaa suomalaista yhteiskuntaa ja millaisia esteitä tai keinoja moninaisuuden toteutumiselle mediakentän sisällä tunnistetaan.

Esteitä ja keinoja

Tyypillisimpiä haastatteluissa esiin nostettuja esteitä moninaisemmille mediasisällöille olivat: toimittajakunnan yhdenmukaisuus, jota myös koulutusrakenteet ylläpitävät sekä toimitusten kiire ja tehokkuuden vaatimus, joka ohjaa pysymään rutiininomaisissa ratkaisuissa. Myös mediarepresentaatioissa olisi uudistamisen varaa. Keinoina moninaisuuden edistämiseksi mediasisällöissä nostettiin esimerkiksi rekrytointi ja työyhteisöjen monimuotoisuus, toimituskäytäntöjen kehittäminen ja erilaiset seurannat sekä tietoiset teot esimerkiksi asiantuntijuuden laajentamiseksi.

Haastattelujen perusteella suomalaisessa journalistisessa mediassa huomioidaan entistä paremmin monimuotoisuutta. Diversiteettiin liittyvä keskustelu on käynnistynyt. Ensimmäisenä on havahduttu pohtimaan, kuka on asiantuntija mediassa, millainen on mediassa näkyvien ihmisten sukupuolijakauma ja kuinka eri ikäiset pääsevät esiin. Parhaillaan haetaan myös tapaa käsitellä eri taustaisia ihmisiä ja vähemmistöjä. Kehitystä voisi kuvata jatkuvaksi prosessiksi, sillä maailma muuttuu jatkuvasti. Muutokset eivät tapahdu hetkessä, mutta kelkasta ei kannata pudota.

Yleisökyselyn lukemat suuria

Median kuluttajille suunnattu kysely keräsi yhteensä 557 vastausta. Kyselyyn vastanneista 59,1 % oli sitä mieltä, että suomalainen journalistinen media ei kuvaa suomalaista yhteiskuntaa. Moninaisuuden näkökulmasta kysely tarjosi kiinnostavia lukuja: 96,1 % vastaajista oli sitä mieltä, että journalistisen median tulee edistää moninaisuutta. Kiinnostavasti jopa 87,4 % oli sitä mieltä, että moninaisuuden edistäminen on mediabrändille kilpailuvaltti nyt tai tulevaisuudessa.

Kyselyn otanta ei ole kansallisesti edustava, ja vastaajissa painottuvat 18–39-vuotiaat. Kyselytulokset voi kuitenkin tulkita signaaliksi, jonka mukaan etenkin nuoremman sukupolven median kuluttajat edellyttävät medioilta entistä moninaisempaa otetta yhteiskunnassa esiintyvien ilmiöiden tarkasteluun.

 

Tulosraportti RXD (pdf)

Hankkeessa tuotettiin avoin verkko-opas Kenen tietoo? Opas moninaisempaan ja inklusiivisempaan journalismiin.

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti hanketta osana vuoden 2020 erityisteemaa, vastuullisuus kilpailutekijänä.