13.9.2020

RARE ry:lle 30 100 euroa erityisteemarahoitusta

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 26.8.2020 RARE ry:lle 30 100 euroa erityisteemarahoitusta hankkeelle ”RARE X Diversity – Opas moninaisemman ja sensitiivisemmän median tuottamiseen”.

Medialla on valtaa. Mediasisältöihin liittyy aina valintoja siitä, mitä nostetaan keskusteluun ja mitä jätetään uutisoimatta, miten erilaisista ilmiöistä uutisoidaan, millaisia kuvia niiden yhteydessä käytetään, kenelle annetaan ääni ja kuka nostetaan asiantuntijaksi. Vallan mukana kulkee myös vastuu. Medialla on valta toimia tiedonvälittäjänä ja eri ihmisryhmien äänenä. Tähän liittyvä vastuullisuus edellyttää mediatoimijoilta nykyistä vahvempaa moninaisuuden huomioimista.

RARE X Diversity -hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityisesti media-alan sosiaalista vastuuta laatimalla konkreettisia toimintatapoja moninaisuuden huomioimiseksi mediasisällöissä ja sitä kautta lisätä mediaympäristöjen ja -sisältöjen moninaisuutta ja sensitiivisyyttä.

Hankkeen lopputuotteena syntyy koko media-alalle tarkoitettu verkkosivumuotoinen opas, jonka tavoitteena on tukea journalistisia toimijoita vastuullisemman median tekemisessä. Opas sisältää tietoa ja käytännön ohjeita moninaisuuden huomioivaan ja sensitiiviseen työskentelyyn esimerkiksi haastattelujen ja tekstin tuotannossa ja valokuvauksen yhteydessä: millaisia asioita on hyvä huomioida aihevalinnoissa ja sen käsittelyssä sekä työ- ja toimitusprosesseissa, kuinka tekijän lähestymistapa vaikuttaa kohteeseen ja millä toimilla sisällöntuotanto kantaa sosiaalisen vastuunsa paremman maailman rakentamisessa?

Hankkeen selvitystyössä aiheesta kerätään tietoa haastattelemalla media-alan ammattilaisia, mediatutkijoita ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia kokemusasiantuntijoita. Lisäksi järjestetään yksi laajempi, fasilitoitu keskustelutilaisuus. Hankkeen aikana testataan ja kehitetään myös sensitiivistä journalistista työskentelymetodia media-alalle.

Hankkeen myötä syntyy uutta tietoa liittyen moninaisuuteen median tuotannossa sekä ohjeita ja toimintatapoja alan toimijoille vastuullisemman median rakentamiseen. Näin mediatoimijat pystyvät tarjoamaan entistä paremmin samaistuttavia representaatioita tai lisäämään tietoa ja ymmärrystä.