7.4.2020

Metropolia-ammattikorkeakoululle 20 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 1.4.2020 Metropolia-ammattikorkeakoululle 20 000 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Painovoimaa 2020-luvulle. Painetun median sivuainekokonaisuus: yritys- ja teollisuustalouden ja tuotannonsuunnittelun opintojen sekä yritysyhteistyömallin kehittäminen”.

Metropolian tavoitteena on toteuttaa vuosina 2020 – 2022 painettuun mediaan ja graafiseen tekniikkaan liittyvä korkeakoulutasoisten sivuaineopintojen kokonaisuus. Tarkoituksena on turvata painetun median osaaminen ja uudistumiskyky Suomessa, ja suunnittelun pohjaksi on tehty Media-alan tutkimussäätiön apurahalla esiselvitys Painovoimaa! (2020). Selvityksen perusteella on tärkeä rakentaa alan kehityksen ja monipuolistuneet työtehtävät tunnistava tehokas ja toimiva sivuainekokonaisuus (30 op) tarjolle vapaasti valittavina opintoina.

Aiemmasta perinteestä poiketen sivuaineopinnot suunnitellaan soveltuviksi eri taustoista tuleville opiskelijoille (media-, automaatio-, kone-, pintakäsittely- ja materiaalitekniikka, graafinen suunnittelu sekä liiketalous). Opinnot ovat tarjolla myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta kenen tahansa suorittaa (esimerkiksi muiden korkeakoulujen opiskelijat, alan eri työtehtävissä jo toimivat). Samalla rakennetaan väyläopintoja viestintäalan toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden saataville ja korkeakouluopintoihin kannustamiseksi.

Media-alan tutkimussäätiön tukea haetaan erityisesti niiden sivuainekokonaisuuden sisältöjen kehittämiseen, joissa yhteistyö alan yritysten ja mediatalojen kanssa on aivan keskeistä osaavan työvoiman tuottamisen näkökulmasta. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi painettuun mediaan suuntautuva yritys- ja teollisuustalouden sekä markkinoinnin opintojakso (5 op), painetun median ”Hot topic” -ajankohtaisopintojakso (5 op) sekä yrityslähtöisinä projekteina toteutettava Nousevat teknologiat ja kestävä kehitys (5 op). Myös työharjoittelu yrityksissä tai opinnäytetyöaiheiden esittely vaatii prosessin selkiyttämistä ja sen tekemistä palkitsevaksi molemmille osapuolille. Sekä ajanmukaisten sisältöjen suunnittelu että ketterät toteutustavat edellyttävät yhteiskehittelyä että selkeän toimintamallin. Ilman etukäteissuunnittelua ja sovittuja toimintatapoja yhteistyö ei toteudu optimaalisesti kaikkien tahojen kannalta.