11.10.2022

Metropolia Ammattikorkeakoululle 20 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 Metropolia Ammattikorkeakoululle 20 000 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Painovoimaa 2020-luvulle -printtimedian sivuaine ja yritysyhteistyömalli”.

Metropolian tavoitteena on toteuttaa vuosina 2020–2023 painettuun mediaan ja graafiseen tekniikkaan liittyvä korkeakoulutasoisten sivuaineopintojen kokonaisuus. Tarkoituksena on turvata painetun median osaaminen ja uudistumiskyky Suomessa, ja suunnittelun pohjaksi on tehty Media-alan tutkimussäätiön apurahalla esiselvitys Painovoimaa! (2020).

Selvityksen perusteella on rakennettu alan kehityksen ja monipuolistuneet työtehtävät tunnistava tehokas ja toimiva sivuainekokonaisuus (30 op) tarjolle vapaasti valittavina opintoina. Aiemmasta perinteestä poiketen sivuaineopinnot suunnitellaan soveltuviksi eri taustoista tuleville opiskelijoille (media-, automaatio-, kone-, pintakäsittely- ja materiaalitekniikka, graafinen suunnittelu sekä liiketalous). Opinnot ovat tarjolla jatkossa myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta kenen tahansa suorittaa (esimerkiksi muiden korkeakoulujen opiskelijat, alan eri työtehtävissä jo toimivat). Samalla rakennetaan väyläopintoja viestintäalan toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden saataville ja korkeakouluopintoihin kannustamiseksi (Stadin AO ja Jyväskylän Gradia).

Media-alan tutkimussäätiön tukea haetaan erityisesti niiden sivuainekokonaisuuden sisältöjen kehittämiseen, joissa yhteistyö alan yritysten ja mediatalojen kanssa on aivan keskeistä osaavan työvoiman tuottamisen näkökulmasta.  Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi painettuun mediaan suuntautuva yritys- ja teollisuustalouden sekä markkinoinnin opintojakso (5 op), painetun median yrityspuheenvuorojen sarja nimellä ”Graafisen alan trendit” (5 op) sekä yrityslähtöisinä toimeksiantotyyppisinä projekteina toteutettava ”Nousevat teknologiat ja kestävä kehitys” (5 op). Myös työharjoittelu yrityksissä tai opinnäytetyöaiheiden esittely vaatii prosessin selkiyttämistä ja sen tekemistä palkitsevaksi molemmille osapuolille. Sekä ajanmukaisten sisältöjen suunnittelu että ketterät toteutustavat edellyttävät yhteiskehittelyä yritysten kanssa.

Kysymys säätiön tukeman kolmivuotisen projektin viimeisen vuoden rahoituksesta. Säätiö rahoitti Painovoimaa! -hanketta myös vuosina 2020 ja 2021.