4.10.2023

Capful Oy Ltd:lle 141 750 euroa erityisteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa Capful Oy Ltd:lle 141 750 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”’Mediaskenaariot strategisen uudistumisen ja kasvun välineinä’ – Media-alan tulevaisuusselvityksen toteuttaminen”.

Mediayritysten liiketoiminnan perustat ja strateginen ympäristö ovat nopeassa muutoksessa. Median murroksessa mediayritysten on yhä nopeammin pystyttävä tunnistamaan, mitkä ovat tulevaisuuden menestymisen kannalta keskeisiä teemoja, ongelmia ja ilmiöitä. Media-alan tulevaisuuden kehityssuuntia määrittävät korostunut epävarmuus ja monitulkintaisuus, mikä vaikeuttaa mediayritysten strategista johtamista ja päätöksentekoa, liiketoiminnan kasvua sekä organisaatioiden uudistumista. Siksi media-alan toimijat ja yritykset tarvitsevat systemaattisen ennakoinnin keinoin tuotettua tietoa ja ymmärrystä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja uhkista.

Hankkeessa toteutetaan kattava media-alan toimintaympäristöanalyysi ja tulevaisuusselvitys, joka vastaa näihin haasteisiin. Tulevaisuusselvityksen avulla tunnistetaan media-alaan vaikuttavia muutosilmiöitä, trendejä ja epävarmuuksia, sekä rakennetaan näiden pohjalta alan tulevaisuuden skenaarioita, jotka kuvaavat uudenlaisia alaa haastavia näkökulmia ja uusia kasvualueita. Hankkeen käytännöllisenä tavoitteena on tarjota media-alan organisaatioille ja ammattilaisille ajankohtaista tietoa ja ymmärrystä nykyhetkestä ja tulevaisuudesta sekä uusia ennakoinnin työvälineitä strategiatyöhön ja johtamiseen.

Projektin toteuttavat asiantuntijat koostuvat parhaista strategisen ennakoinnin ja mediajohtamisen asiantuntijoista, joilla on laajaa kokemusta sekä tieteellisen tutkimuksen että soveltavan konsultoinnin aloilta. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään Capful Oy:n systemaattisia skenaario- ja ennakointimenetelmiä. Menetelminä hankkeessa käytetään mm. induktiivisten skenaarioiden rakentamista, systemaattista ja kattavaa kirjallisuuskatsausta, skenaariokyselyä, tutkimusta arvonluonnin tavoista, asiantuntijahaastatteluita, yhteiskehittämistyöpajoja, ohjausryhmätyöskentelyä, erilaisia skenaarioiden tarinallistamisen ja visualisoinnin menetelmiä, skenaarioiden vaikutusten analyysia sekä tiekarttatyöskentelyä.

 

Hanke on osa vuoden 2023 erityisteemaa, jolla haettiin kattavaa media-alan tulevaisuusselvitystä.