5.10.2018

Tasapainoilua henkilökohtaisen ja ammatillisen välillä – Toimittajien yksityisyys ja julkisuus sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media on oleellinen osa toimittajien työtä ja ammattitaitoa. Myös mediatalot kannustavat toimittajiaan aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa. Mutta missä kulkee henkilökohtaisen ja ammatillisen raja ja ketä toimittaja sosiaalisessa mediassa edustaa – itseään, toimittajien ammattikuntaa vai työnantajaansa? Tätä tutkii Marika Paaso väitöskirjassaan.

Väitöskirjassani tutkin suomalaisten toimittajien vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa sosiaalisen median haasteista ja mahdollisuuksista toimittajan työssä erityisesti yksityisyyden ja julkisuuden hallinnan sekä ammatillisen identiteetin näkökulmasta, Paaso kertoo. Hän lähestyy  aihetta Goffmanin (1959) vaikutelman hallinnan teoriaa sekä Clarkin (2000) ja Ashforhthin ym. (2000) rajateorioita soveltaen.

Päätutkimuskysymyksenä on: Miten toimittajat hallitsevat yksityisyyttään ja julkisuuttaan sosiaalisessa mediassa?

– Millaisia vaikutelman hallinnan strategioita ja osallistumisen tapoja toimittajilla on sosiaalisessa mediassa?
– Kuinka toimittajat kokevat journalististen arvojen ohjaavan heidän vuorovaikutustaan sosiaalisessa mediassa?
– Kuinka toimittajat hahmottavat työn ja vapaa-ajan rajat ja kuinka ne näkyvät heidän sosiaalisen median käytössään?

Paaso on teemahaastatellut tutkimuksessaan 35 eri puolilla Suomea työskentelevää toimittajaa kolmesta suuresta mediatalosta. Analyysimenetelmänä on laadullinen, temaattinen sisällönanalyysi. Aineiston analyysi on kesken, mutta alustavien havaintojeni perusteella suomalaisten toimittajien ammatti-identiteetti näyttää olevan hyvin vahva ja journalismin perinteisiä arvoja halutaan vaalia myös sosiaalisessa mediassa, Paaso kertoo. Tutkimuksessaan hän on huomannut, että osa toimittajista suhtautuu ammatilliseen brändäykseen hyvin kielteiseisesti. Työ ja vapaa-aika sekoittuvat vahvasti erityisesti niillä toimittajilla, jotka ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää toimittajan työtä ja koulutusta kehitettäessä ja ne ovat myös laajemmin sovellettavissa työelämään.

Marika Paaso on jyväskyläläinen toimittaja, joka on parhaillaan opintovapaalla. Hän toimii väitöstutkijana Jyväskylän yliopistossa. Hän tutkii suomalaisten toimittajien sosiaalisen median käyttöä aiheella ”Tasapainoilua henkilökohtaisen ja ammatillisen välillä – Toimittajien yksityisyys ja julkisuus sosiaalisessa mediassa”.