25.2.2020

Risto Koivuselle 3 460 euroa henkilökohtaista apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 Risto Koivuselle 3 460 euroa henkilökohtaista apurahaa artikkelipohjaisen väitöskirjan ”Inkjet printed surface chemistry modification of porous coatings for application as microfluidic analytical platforms” yhteenveto-osion laatimiseksi.

Väitöskirjatyön yhteenveto-osiossa käsitellään hakijan osuutta syksyllä 2019 päättyvän kokeellisen Functional Wicking Surfaces -projektin tuloksista, joista suuri osa on jo julkaistu yksittäisten tieteellisten artikkelien muodossa. Yhteenveto-osion avulla tuloksista muodostetaan yhtenäinen kokonaisuus, johon tullaan sisällyttämään myös tulosten vertailu muuhun tutkimukseen, tutkimusmenetelmien arviointi sekä tutkimusaiheen tulevaisuuden mahdollisuuksien ja haasteiden kriittinen arviointi.

Functional Wicking Surfaces -tutkimusprojektissa on kokeellisesti selvitetty pigmenttipäällysteiden ja mustesuihkutulostuksen yhdistelmää painetun diagnostiikan valmistuksessa. Yhdistämällä ohut kerros huokoista, hydrofiilista pigmenttipäällystettä ja erilaisia painettuja toiminnallisuuksia on periaatteessa mahdollista valmistaa suuressa mittakaavassa yksinkertaisia, ilman apuvälineitä toimivia ja vain hyvin pienen näytteen vaativia testejä esimerkiksi vedenlaadun kenttätarkkailuun, lääketieteelliseen potilasdiagnostiikkaan tai laboratoriotutkimukseen, kuten lääkeaineiden karakterisointiin. Vaikka painetun diagnostiikan valmistamista on aiemmin tutkittu puhtaasti selluloosapohjaisilla materiaaleilla, ei painopapereista tutun pigmenttipäällystyksen mahdollisuuksia vaihtoehtoisena materiaalina ole aikaisemmin juurikaan selvitetty.

Projektin materiaaliteknisessä tutkimuksessa on perehdytty erilaisten pigmenttipäällysteiden virtaus- ja erotteluominaisuuksiin ja näiden paikalliseen muokkaukseen kokeellisten erikoismusteiden tulostamisella. Soveltavana tutkimuksena projektissa on kehitetty tulostettavia prototyyppitestejä, joilla mitataan nesteen glukoosipitoisuutta sekä lääkeaine-metaboliaan vaikuttavien ihmiselimistön entsyymien aktiivisuutta. Lääkeaine-metaboliaan liittyvä tutkimustyö on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkijoiden kanssa.