25.2.2020

Outi Kallionpäälle 26 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 Outi Kallionpäälle 26 000 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Uuden median kirjoittaminen ja kouluopetus (post doc -tutkimuksen jatkohakemus)”.

Nuoret ovat motivoituneita tuottamaan vapaa-aikanaan erilaisia multimodaalisia, luovia mediasisältöjä. Nämä digitaaliset sisällöt ja niihin kytkeytyvät uudenlaiset sosiaaliset käytännöt ja taidot voidaan ymmärtää myös uusina kirjoitustaitoina.

Samaan aikaan koulumaailmassa ja julkisessa keskustelussa ollaan yhä huolestuneempia nuorten heikentyvistä luku- ja kirjoitustaidoista. Koulukirjoittamisen opetus ei myöskään näytä motivoivan suurta osaa nuorista, vaikka monet heistä tuottavat runsaasti erilaisia mediatekstejä verkon sosiaalisissa ympäristöissä. Monien tutkijoiden mukaan kysymys on kuitenkin myös siitä, että kirjoitustaito käsitetään usein kapea-alaisesti pelkän kieliopin ja oikeinkirjoituksen hallinnaksi, vaikka nykypäivänä juuri laajentuneet kirjoitustaidot ovat tärkeä osa ns. transmediaalista lukutaitoa.

Transmediaalinen lukutaito ottaa lähtökohdaksi uudenlaisen tulkinnan teini-ikäisten mediatodellisuudesta. Jos perinteinen medialukutaito on kiinnostunut siitä, mitä media tekee nuorille, kääntää transmediaalinen lukutaito asetelman toisin päin ja kysyy: mitä nuoret tekevät medialla? Sen sijaan, että nuoria tarkasteltaisiin kuvaruutujen hallitsemina passiivisina kuluttajina, heidät nähdään samanaikaisesti sekä tuottajina että kuluttajina, jotka osaavat tuottaa ja jakaa vaativuudeltaan vaihtelevia ja eri tyyppisiä mediasisältöjä. Tarkoitus on myös osallistaa nuoria digiyhteiskuntaan ja saada heidät kiinnostumaan mediasta niin monipuolisina mediasisältöjen vastaanottajina kuin tuottajinakin.

Tarkoituksena on selvittää empiirisesti, kuinka transmediaaliseen lukutaitoon liittyvät sosiaaliset ja luovat mediakäytännöt voisivat tukea koulukirjoittamisen opetusta ja tarjota nuorille tärkeitä tulevaisuuden mediataitoja. Tutkimuksessa tuotetaan virtuaalinen oppimisympäristö, joka tarjotaan usean sadan opettajan käyttöön. Opetussisältöjä kehitetään tutkimustulosten perusteella. Tutkimuksessa on mahdollista tuotteistaa materiaalia myös koulutusvientiin.

Tutkimus on jatkoa tutkimussäätiön aiemmin rahoittamalle hankkeelle uusien kirjoitustapojen opettamisesta.