17.2.2021

Valtteri Parikalle 1500 euroa maisterintutkielmaan

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Valtteri Parikalle 1500 euroa maisterintutkielmaan journalismin koukuttavuudesta.

Tarinallista journalismia on tutkittu Suomessa vähän. Vielä vähemmän on tutkittu journalismin koukuttavuutta ja pitkien artikkelien imua. ”Jutun imulla” tarkoitan sitä abstraktia voimaa, joka saa lukijan jatkamaan pitkän artikkelin lukemista ja syventymään tarinaan.

Maisterintutkielmassani pyrin osoittamaan valoa niihin tarinallisen journalismin tutkimuskolkkiin, jotka ovat vielä toistaiseksi hämärän peitossa. Tutkielmassani pureudutaan journalismin koukuttavuuteen, johon syvennytään juuri jutun imun käsitteen kautta. Tutkielman päätavoite on määritellä, mitä ”jutun imu” journalismin kontekstissa tarkoittaa.

Käsitettä konkretisoidaan esittelemällä seikkaperäisesti eräs Helsingin Sanomien erikoisartikkeliprosessi jutun imun luomisen näkökulmasta. Kaikkinensa tutkielmani yrittää lisätä ymmärrystä modernista tarinallisen journalismin työprosessista tekijöiden näkökulmasta ja siitä, mikä on tarinallisen journalismin jalansija muuttuvassa maailmassa.

Maisterintutkielmani tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

  1. Mitä jutun imun käsitteellä tarkoitetaan?
  2. Miten HS:n Ikuinen kierre -erikoisartikkeliprosessissa pyrittiin rakentamaan jutun imua?

Opinnäytetyöni on journalistisen työn ja maisterintutkielman yhdistelmä, joka sijoittuu journalismin tutkimuksen kentälle. Tutkimus pohjautuu autoetnografiseen päiväkirjaan, johon olen taltioinut tekemäni erikoisartikkelin teon vaiheita. Tämän lisäksi olen haastatellut kollegojani, joiden kanssa juttua laadin. Olen itse siis tutkimuksessa kaksoisroolissa: sekä tutkijana että tutkittavan jutun toimittajana. Pyrin saamaan gradun valmiiksi toukokuussa 2021 ja valmistumaan filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta.