14.11.2019

Nordic Institute of Business & Society NIBS Osk:lle 89 032 euroa erityisteemarahoitusta

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 5.11.2019 Nordic Institute of Business & Society NIBS Osk:lle 89 032 euroa erityisteemarahoitusta hankkeelle ”Mediaosaaja 2030: Media-alan osaamistarpeiden kehityshanke”.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää media-alan yritysten keskeisimmät osaajatarpeet tulevaisuudessa sekä kartoittaa media-alan koulutuksen kokonaistilannetta Suomessa tukemaan tätä selvitystyötä.

Tutkimus toteutetaan sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä käyttäen neljässä toisiaan tukevassa vaiheessa, jotka ovat 1) tietokannan muodostus 2) asiantuntijoiden haastattelututkimus 3) media-alan liiketoimintajohtajille ja HR-päälliköille kohdennettu kyselytutkimus sekä 4) case-pohjaiset analyysit.

Rikkaan tietokannan, monipuolisen haastattelu- ja kyselyaineiston sekä case-toimijoihin liittyvän aineiston analyysin tuloksena muodostetaan suosituksia osaamisen kehittämiseen sekä toimintatapoihin niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä huomioiden media-alan toimijat laajasti, eli sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjakustantamot, oppimateriaalit, television, radion, graafisen teollisuuden, digitaaliset sisältöpalvelut ja markkinapaikat sekä viestintä- ja markkinointipalvelut. Lisäksi tullaan antamaan myös suosituksia siitä, 1) millaisia osaajia tarvitaan tulevaisuudessa sekä 2) kuinka osaajien kouluttaminen voidaan tehdä sekä oppilaitoksissa että yrityksissä.

Hanke on kestoltaan 7 kuukautta ja loppuraportti valmistuu 30.6.2020 mennessä. Hankkeen loppuraportti tulee tulosten ja suositusten osalta painottumaan media-alan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Näiden pohjalta luodaan tulevaisuusskenaarioita, joiden perusteella erilaisten tulevaisuuden osaamistarpeiden hahmottaminen on selkeämpää. Koulutus- ja yritystoimijoita käsitellään sekä yhdessä vertaillen että erikseen niille suunnattujen suositusten ja osaamistarpeiden osalta. Erillinen käsittely mahdollistaa selkeän kokonaiskuvan muodostamisen ja olennaisimpien parannuksien tuomisen raporttia lukevan media-alan ammattilaisen välittömään käyttöön.