4.10.2023

Niina Huuhtaselle 25 548 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa 25 547,52 euroa jatko-opintoapurahaa Niina Huuhtasen väitöstutkimukseen ”Median omistuksen keskittymisen vaikutukset paikallis- ja aluelehtien politiikan uutisten sisältöihin”.

Tutkimuksessa selvitetään, miten median omistuksen muutokset vaikuttavat politiikan uutisointiin. Tutkimusongelmaa tarkastellaan suomalaisen sanomalehdistön 2010-luvulla tapahtuneen keskittymisen kautta, mikä on koskettanut lehtiä sitä enemmän, mitä paikallisempia ne ovat. Väitöstutkimus kytkeytyy osaksi Jyväskylän yliopistossa toteutettavaa ”Tyhjenevätkö lehdet? Median keskittymisen demokratiavaikutukset” -tutkimushanketta (Koneen Säätiö, 2023–2025). Hankkeessa tehdään myös Keskisuomalainen-konsernin laajentumista käsittelevä tietokirja, jossa tutkimuksen tuloksia hyödynnetään.

Tutkimus toteutetaan paikallis- ja aluelehtien politiikan uutisten määrällisellä erittelyllä ja laadullisella sisällönanalyysillä sekä toimittajien haastatteluilla. Tutkimuksessa hyödynnetään Tyhjenevätkö lehdet? -hankkeen tekstiaineistoa, joka koostuu noin 8000 artikkelista, jotka on julkaistu ja kerätty kahdeksasta sanomalehtinimikkeestä ennen ja jälkeen omistajanvaihdoksen. Aineistosta jatkojalostetaan käyttöön jutut, jotka käsittelevät politiikan uutisointia, ja analysoidaan niitä laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimushaastattelut toteutetaan tekstiaineiston politiikka-aiheisia juttuja kirjoittaneiden toimittajien kanssa, ja niiden avulla selvitetään yleisiä työnteon edellytyksiä ja rajoituksia koskevia kysymyksiä.

Median keskittymisen vaikutukset politiikan journalismin sisältöihin on Huuhtasen mukaan tärkeä tutkimuskohde, koska keskittymisen vaarana on, että poliittisten näkökulmien yksipuolistuminen vähentää yhteiskunnallisen keskustelun moniäänisyyttä. Politiikan journalismin sisältöjä on tarpeen tutkia paikallis- ja aluelehdissä, jotka ovat paikallisdemokratian kulmakivi. Toiseksi tutkimus tarjoaa tietoa siitä, millä tavoin toimitusten työprosessit muuttuvat keskittymiskehityksen myötä, ja auttaa näin media-alaa havaitsemaan onnistumiset ja kipupisteet ja kehittämään toimintaansa. Merkittävyydestä huolimatta keskittymisen vaikutuksia nimenomaan journalistisen median sisältöihin ei ole Suomessa juuri tutkittu.