4.10.2023

Media- ja viestintätieteellinen seura Meville 14 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa 14 000 euroa tutkimustukea Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry:n hankkeelle ”Journalisteille tehtävien kyselytutkimusten tulevaisuus Suomessa: mahdollisten toimintamallien kartoitus”.

Projektin tavoitteena on tukea suomalaisten toimittajien parissa tehtävien kyselytutkimuksen toteuttamista ja siten ajankohtaisen, määrällisen tutkimustiedon tuottamista suomalaisten journalistien työn ja työolojen kehityksestä. Tällaisten kyselyiden toteuttaminen on muuttunut viime vuosina aiempaa työläämmäksi, mikä on johtanut tutkimushankkeiden viivästymiseen ja joiltain osin tutkimusdatan riittämättömyyteen. Moni esimerkiksi Media & viestintä -tiedelehdessä julkaistuista, toimittajia koskevista tutkimuksista nojaa suppean haastatteluaineiston laadulliseen analyysiin – määrälliset, edustavat tutkimukset ovat käyneet harvinaisiksi. Ongelma on vakava ja koskettaa laajasti eri journalismin tutkimuksen haaroja, esimerkiksi toimittajien kokemaa häirintää (Hiltunen, Suuronen & Pöyhtäri 2022), toimitusten kykyä hyödyntää uusia teknologioita (Manninen & Niemi 2022), tai toimittajien ammatillisia normeja käsittelevää tutkimusta (Väliverronen, Pöyhtäri & Villi 2023).

Tämä hanke perehtyy Suomen verrokkimaihin ja selvittää 1) kuinka kansallisen tason journalistikyselyt on niissä järjestetty, 2) miten niiden edustavuus on varmistettu ja 3) millaista resursointia kyselyiden järjestäminen vaatii.

Tämän benchmarking-selvityksen toivotaan tuottavan riittävän lisätiedon Suomen oloihin mahdollisimman hyvin sopivan mallin kehittämiseen. Alustavien tarkastelujen perusteella esimerkkimaiksi ovat valikoituneet Ruotsi ja Norja. Tarkastelua voidaan tarpeen vaatiessa laajentaa kattamaan myös muita maita.

Selvitystyön tuloksena syntyy raportti, jossa tehdään kartoituksen lisäksi toimintaehdotus siitä, kuinka journalisteja koskevat kyselytutkimukset Suomessa voitaisiin jatkossa hoitaa. Käytännön toteutusta ryhdytään miettimään tehtävän raportin pohjalta eri toimijoiden kesken. Raportti julkistetaan projektin loppuseminaarissa joulukuussa 2024.