11.10.2022

Liisa Ovaskalle 25 475,56 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 pitämässään kokouksessa Liisa Ovaskalle 25 475,56 euroa jatko-opintoapurahaa väitöstutkimukseensa ”Radikaali yleisökäänne mitattavan journalismin aikakaudella: Miten yleisö(data)n roolista voidaan neuvotella?”.

Yleisön mediankulutuksesta syntyvää dataa kerätään nykypäivänä toimituksissa jatkuvasti, ja dataa hyödynnetään esimerkiksi otsikointia ja juttuaiheita koskevissa päätöksissä. Yleisölle tämä journalismin toimintatapojen muutos on jäänyt usein pimentoon. Väitöskirjassa tarkastellaan, miten toimittajat hyödyntävät analytiikan kautta saatua tietoa lukijoista ja miten datakäytänteet vaikuttavat journalismin lopputuotteisiin eli miten journalismin dataistuminen ilmentyy yleisölle.

Vuoden rahoituskauden aikana Ovaska keskittyy tutkimuksessaan yleisökokemukseen mitattavan journalismin aikakaudella ja siihen, miten journalismin dataistuminen ilmentyy lukijoille. Väitöskirjassa tarkastellaan asiaa läpinäkyvyyden näkökulmasta: a) kuinka läpinäkyviä toimitusten datakäytänteet ovat ja b) kuinka hyvin yleisön edustajat ovat perillä journalismin taustalla toimivista datakäytännöistä.

Epätietoisuus datakäytänteistä johtaa siihen, että lukijoiden on vaikea arvioida journalismin toimintatapoja, jolloin uhkana on, että journalismia kohtaan koettu luottamus saattaa laskea, mikä voi näkyä journalismin kulutuksen vähenemisenä. Tällöin merkittäväksi kysymykseksi nousee se, miten journalismin datakäytänteiden läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta voitaisiin lisätä kuitenkin huomioiden sen mahdolliset rajoitteet kuten liikesalaisuudet.

Tutkimus toteutetaan laadullisen tutkimuksen menetelmin. Tutkimuksen ensimmäisessä osuudessa kerätään tekstinaineistoa mediatalojen viestinnästä, jossa he avaavat yleisödatakäytänteitään. Tutkimuksen toisessa osuudessa toteutetaan yleisötutkimus, jossa lukijat pääsevät havainnoimaan ja reflektoimaan journalismin dataistumisen merkkejä omassa media-arjessaan.

Media-alalle tutkimus tarjoaa tietoa yleisökokemuksesta dataistuneen journalismin kontekstissa. Tutkimus tuottaa datamuotoisen tiedon ohelle laadullisin menetelmin tuotettua tietoa, joka auttaa kontekstoimaan mediankulutukseen liittyviä päätöksiä ja journalismille annettuja merkityksiä.