4.10.2023

Johanna Pentikäiselle 24 959 euroa jatkorahoitusta

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa 24 959 euroa jatkorahoitusta Johanna Pentikäisen pilottitutkimukselle ”Transmediaalisten luku- ja kirjoitustaitojen pelillinen oppimisalusta”.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uudenlainen, transmediaalisia luku- ja kirjoitustaitojen digitaalinen oppimisalusta erityisesti 5.-9. luokkalaisten opetukseen yhdessä FT, yliopistonlehtori Outi Kallionpään kanssa.

Hankkeessa hyödynnetään pelillisyyttä sekä uusinta tutkimusta luku- ja kirjoitustaitojen oppimisesta yhteisöllisissä, identiteettejä vahvistavissa konteksteissa. Pentikäisen mukaan nykyisenkaltaiset luku- ja kirjoitustaitojen opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt eivät huomioi riittävästi osallisuuden, merkityksellisen, läsnäolon ja tarkoituksellisuuden kokemuksia, jotka suuntaavat kaikkea oppimista ja jotka toisaalta ohjaavat toimintaa digitaalisissa ympäristöissä.

Tutkimuksessa pelillisyyden ideana on simuloida todellisen elämän transmediaalisten luku- ja kirjoitustaitojen ratkaisevaa merkitystä ja samalla opettaa niitä. Pelialusta myös mahdollistaa yhteisöllisyyden kokemuksen tutkimisen. Tutkimus tarkastelee, 1) kuinka pelillinen oppimisympäristö voi ohjata hankkimaan nykypäivän mediaympäristöissä tarvittavia syviä, transformaalisia median luku- ja kirjoitustaitoja ja 2) kuinka tarkastella kriittisesti mediaympäristöissä rakentuvia osallisuuden, merkityksellisyyden, läsnäolon ja tarkoituksen kokemuksia.

Transmediaaliset luku- ja kirjoitustaidot ohjaavat sitä, millaisiin mediaympäristöihin on mahdollista osallistua ja samaistua. Riittävätkö taidot aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallisuuteen eli pelissä taitojen kautta osoitettuun ”vapauteen”, vai ohjautuuko puutteellisten taitojen vuoksi esimerkiksi passiiviseksi viihdemedian kritiikittömäksi kuluttajaksi, siis toisten rakentamien tarinoiden ”vangiksi”?

Tutkimusasetelma on käyttäjälähtöinen: nuorista koostuva fokusryhmä informoi tutkimuksen asetelmia. Hankkeessa syntyy pilottitutkimuksen (2023) jälkeen digitaalisen oppimisalustan suunnitelma, toteutus, aineistonkeruu käyttäjiltä, aineiston analyysi tutkimusartikkeleina, alustan jakelu ja pedagogista materiaalia koulujen käyttöön.

 

Media-alan tutkimussäätiö on myöntänyt tukea hankkeelle aikaisemmin vuonna 2022.