16.6.2023

Carlos Sunilalle 4 258 euroa opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa Carlos Sunilalle 4 258 euroa opintoapurahaa aiheelle ”Chat GPT:n vaikutukset media- ja viestintäalalla”.

Chat GPT -tekoälyohjelmisto on paljastanut tekoälyn kehityksen nopeuden ja edistyneisyyden. Ohjelmisto kykenee tuottamaan luovaa tekstiä, joka muistuttaa aitoa ihmistä tai taitavaa mediavaikuttajaa. Tämä herättää kysymyksen siitä, millaisia vaikutuksia Chat GPT -ohjelmistolla voi olla media- ja viestintäalalle, ottaen huomioon, että tämä on vasta alkua jatkuvasti kehittyvälle tekoälylle. Pro gradu -tutkielman tavoitteena on ymmärtää tekoälyn, erityisesti Chat GPT -ohjelmiston vaikutuksia media- ja viestintäalaan. Tutkimuksessa haastatellaan 8–10 media- ja viestintäalan asiantuntijaa ja pyritään ymmärtämään, miten he käsittävät Chat GPT:n ja miten ohjelmistosta puhutaan. Tarkoituksena tutkimuksessa on syventää alan edustajien miellemaisemaa; näkevätkö he Chat GPT:hen liittyvän riskejä vai mahdollisuuksia? Pro gradu -tutkielma koostuu kahdesta osasta: teoriaosuudesta ja empiriaosuudesta. Teoriaosuudessa tutkitaan media- ja viestintäalan professionaalisuutta ja käytetään apuna aiempaa akateemista kirjallisuutta sekä muita soveltuvia lähteitä. Empiriaosuudessa analysoidaan asiantuntijahaastatteluja sekä pyritään tunnistamaan erilaisia kehyksiä, jotka liittyvät Chat GPT -ohjelmistoon ja sen vaikutuksiin viestintäalalla sekä nykyhetkessä että tulevaisuudessa. Tutkimuksen keskeinen tutkimuskysymys on: Miten media- ja viestintäalan asiantuntijat näkevät Chat GPT – ohjelmiston vaikuttavan media- ja viestintäalalla nyt ja tulevaisuudessa?

Asiantuntijahaastatteluiden avulla saadaan arvokasta lisätietoa alan nykyisistä näkymistä suuren muutoksen edessä. Tämä tutkimus voi myös olla historiallisesti merkittävä, sillä tekoälyn laajamittainen käyttöönotto media- ja viestintäalalla on vasta alkutekijöissään. Esimerkiksi viiden vuoden kuluttua nyt tehdyt haastattelut antavat ainutlaatuista ymmärrystä siitä, miten muutokseen suhtauduttiin sen ensiaskeleilla.