11.10.2022

Anne Mölsälle 27 093,09 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 pitämässään kokouksessa Anne Mölsälle 27 093,09 euroa jatko-opintoapurahaa väitöstutkimukselle ”Kirjailijuuden rakentuminen kaunokirjallisuuden kustantamoiden arkisessa työssä digitaalisen murroksen aikakaudella”.

Suomalainen kirjallisuuden kenttä elää merkittävää uudelleenjäsentymisen aikaa, johon vaikuttavat nopeutuva digitalisaatio, globalisaatio ja markkinaistuminen. Myös kaunokirjallisuuden kustantaminen elää voimakkaan muutospaineen keskellä. Teknologinen kehitys ja äänikirjaistuminen vaikuttaa siihen, miten kirjallisuutta tuotetaan ja kulutetaan. Kaunokirjallisten äänikirjojen myynti kasvoi Suomessa vuodesta 2020 vuoteen 2021 56,6 prosenttia. Kasvu on valtavaa ja muokkaa monin tavoin sitä, miten kustannuspäätöksiä tehdään ja miten kirjailijaksi tullaan.

Kaunokirjallisuuden kustantamista on tutkittu vähän suhteessa sen kulttuuriseen merkittävyyteen. Erityisesti kustannustoiminnan laadullinen tutkimus on ollut vähäistä, mikä on johtanut Mölsän mukaan siihen, että syvällinen ymmärrys alan toiminnasta ja samalla sen tulevaisuuden mahdollisuuksista puuttuu. Tutkimuksen tavoite on paikata tätä tiedollista vajetta.

Keskeinen käsite tutkimuksessa on organisaatiokulttuuri, joka tekee näkyväksi organisaation luonteen sosiaalisena järjestelmänä. Organisaatiokulttuuri on oletusten, arvojen, normien ja asenteiden järjestelmä. Sen tekevät näkyväksi symbolit, joita organisaation jäsenet ovat kehittäneet ja omaksuneet yhteisen kokemuksen välityksellä. Kustannusalan organisaatiokulttuuri avaa näköalan alan yritysten arkiseen työhön ja antaa tietopohjaa, jota voidaan käyttää tulevaisuuden suuntaviivoja hahmoteltaessa.

Tutkimusmenetelmänä hyödynnetään organisaatioetnografiaa, jossa tutkija havainnoi organisaation jäsenten päivittäistä työskentelyä ja osallistuu yhteisön elämään. Aineistoa kerätään kolmessa keskeisessä kaunokirjallisuuden kustantamossa. Tutkimuksessa tehdään osallistuvaa havainnointia ja haastatellaan kotimaisen kaunokirjallisuuden toimitusten työntekijöitä ja johdon edustajia. Havainnointipäivät ja haastattelut sijoittuvat kolmelle kolmen kuukauden jaksolle vuoden aikana. Näin aineisto tavoittaa vuodenkiertoa ja erityyppisiä ajanjaksoja kustantamoissa