4.10.2023

Anne Mölsälle 25 548 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa Anne Mölsälle 25 547,52 euroa jatko-opintoapurahaa väitöstutkimukseen ”Ammatillinen eetos ja kirjailijuuden rakentuminen kaunokirjallisuuden kustantamoiden arkisessa työssä digitaalisen murroksen aikakaudella”.

Suomalainen kirjallisuuden kenttä elää merkittävää uudelleenjäsentymisen aikaa, johon vaikuttavat nopeutuva digitalisaatio, globalisaatio ja markkinaistuminen. Myös kaunokirjallisuuden kustantaminen elää voimakkaan muutospaineen keskellä. Teknologinen kehitys ja äänikirjaistuminen vaikuttaa siihen, miten kirjallisuutta tuotetaan ja kulutetaan. Kaunokirjallisten äänikirjojen myynti Suomessa on kuusinkertaistunut vuodesta 2018 vuoteen 2022. Kasvu on valtavaa ja muokkaa monin tavoin sitä, miten kustannuspäätöksiä tehdään, miten kirjailijaksi tullaan ja millaiseksi kirjallisuus muotoutuu. Uusi tilanne haastaa kustantamoiden ammatillista eetosta: vakiintuneita tekemisen tapoja ja niihin kytkeytyviä arvoja ja eettistä asennoitumista.

Muutosten ajassa on erityinen tilaus tieteelliselle tutkimukselle. On suuri tarve ymmärtää, mitä viime vuosikymmenten kehityskulut tarkoittavat kustantamoiden työn ja suomalaisen kirjallisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen tarvetta kasvattaa se, että kaunokirjallisuuden kustantamista on tutkittu hyvin vähän suhteessa sen kulttuuriseen merkittävyyteen. Erityisesti kustannustoiminnan laadullinen tutkimus on ollut vähäistä – syvällinen ymmärrys alan toiminnasta ja samalla sen tulevaisuuden mahdollisuuksista puuttuu.

Työssä tutkitaan, miten digitaalinen murros, kustantajien ammatillinen eetos ja kirjailijuuden rakentuminen kiertyvät yhteen kustantamoiden henkilöstön merkityksenannossa ja arkisessa toiminnassa. Tutkimus tuottaa uutta ja keskeistä tietoa kaunokirjallisuuden kustantamisesta 2020-luvun suomalaisessa toimintaympäristössä.

Tutkimusote on etnografinen. Aineistoa kerätään haastattelemalla kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantamoiden kustannustoimittajia ja -päälliköitä. Lisäksi tutkija osallistuu kustantamoiden arkeen seuraamalla tutkittavien työpäiviä. Analyysimenetelmänä hyödynnetään kriittistä diskurssianalyysia. Tutkimuksen tuotoksena syntyy kaksi englanninkielistä artikkelia ja suomenkielinen monografia.

 

Media-alan tutkimussäätiö on myöntänyt Mölsälle jatko-opintoapurahaa myös vuosina 2021 ja 2022.