24.1.2019

Yrittäjätoimittajat, hybridijournalismi ja journalismin tulevaisuus

Juho Ruotsalainen on tohtorikoulutettava Turun yliopistolla. Hän tarkastelee journalismin tulevaisuutta yrittäjätoimittajien sekä kahdeksan perustrendin kautta.

Journalististen startupien about us -sivut sekä yrittäjätoimittajien tuottamat uutiset viittaavat siihen, että sekä yrittäjätoimittajien käsitys journalismista että heidän tuottamansa uutisjournalismi ovat objektiivisen ja dialogisen journalismi-ihanteen hybridejä. Yrittäjätoimittajat toteuttavat edelleen objektiivisuuden ihannetta, mutta tuovat siihen dialogisia piirteitä. Dialogisuus viittaa siihen, että toimittajat eivät asemoidu vain tiedonvälittäjiksi vaan aktiivisiksi osapuoliksi tiedon käsittelyssä ja julkisessa keskustelussa. Uutiskielessä dialogisuus tarkoittaa totuttua epämuodollisempaa ja tapahtunutta arvioivaa tyyliä. Jos yrittäjätoimittajat ovat journalismin muutoksen edelläkävijöitä, objektiivisuuden ja dialogisuuden hybridit voivat tulevaisuudessa levitä journalismiin yleisesti.

Uudet liiketoimintamallit näyttävät kytkeytyvän elimellisesti uusiin journalismin ideaaleihin, jopa ”kansalaisjournalismin” (public journalism) uudelleen nousuun. Dialogisuudella näyttäisi siis olevan myös keskeinen liiketoiminnallinen ulottuvuus.

Yrittäjätoimittajien tulevaisuus

Yrittäjätoimittajien tulevaisuutta seuraavan n. 10 vuoden aikajänteellä voidaan hahmottaa neljän alustavan skenaarion kautta: 1) Yrittäjätoimittajat erikoistuvat ”eliittiyleisöjen” palvelemiseen. 2) Yrittäjätoimittajat muodostavat yhteisöjä, joissa yleisöjäsenillä on keskeinen rooli journalismin tuotannossa. 3) Yrittäjätoimittajat tuottavat journalistista yleispalvelua ja käsittelevät muun journalismin jättämiä katvealueita. 4) Yrittäjätoimittajat palvelevat yleisön ”identiteettitarpeita” eli tarjoavat aineksia identiteetin ja merkityksellisyyden rakentamiseen.

Skenaariot eivät ole toisiaan poissulkevia ja käytännössä ne toteutunevat erilaisina yhdistelminä. Skenaariot siis näyttävät yrittäjyysjournalismin karkeita yleissuuntia. Jokaisessa skenaariossa dialogisella journalismi-ihanteella on keskeinen rooli.

Journalismin tulevaisuuden perustrendit

Journalismin tulevaisuutta yleisesti voidaan hahmottaa kahdeksan perustrendin kautta. Trendit perustuvat Nieman Labin asiantuntijaennusteisiin sekä Suomessa 2014-2015 järjestettyihin journalismin tulevaisuustyöpajoihin. Dialoginen journalismi-ihanne vaikuttaa kaikissa ao. trendeissä.
1. Journalismi moniarvoistuu ja erikoistuu
2. ”Totuudenjälkeisyys” ja valeuutiset ovat tulleet jäädäkseen, mutta niihin kehitetään ratkaisuja
3. Mediayritykset tekevät yhä enemmän yhteistyötä toistensa ja muiden toimijoiden kanssa
4. Tilaukset, jäsenyydet ja muut maksumallit korvaavat mainontaa
5. Alustat vakiintuvat uutisten jakelussa. Whatsappin kaltaiset pienemmät ja suljetummat alustat korvaavat Facebookin kaltaisia massa-alustoja
6. Laatu korostuu määrän sijaan, eli siirrytään pois klikkivetoisesta uutisten massatuotannosta
7. Tekoälyä sovelletaan journalismin tuotannossa yhä enemmän
8. Toimittajat ja yleisöt lähentyvät

Harvardin yliopiston Nieman Lab kirjoitti tekstin Juho Ruotsalaisen Futures-lehdessä julkaistusta artikkelista, jossa Ruotsalainen käytti toisena aineistona Nieman Labin 2017 lopussa julkaistuja journalismiennusteita. Nieman Lab myös luokitteli vuonna 2018 ensimmäistä kertaa journalismiennusteensa samaan tapaan kuin Ruotsalainen oli tehnyt artikkelissaan.