8.4.2022

Teemu Mikkoselle 13 400 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 31.3.2022 pitämässään kokouksessa Teemu Mikkoselle 13 400 euroa väitöskirjan viimeistelyyn aiheesta ”Oppilaiden käsityksiä luotettavasta tiedosta: Miten oppilaat perustelevat näkemyksiään tiedon luotettavuudesta käyttäessään internetin tiedonlähteitä?”.

Yksi media-alan vastuullisuuden ja medialukutaidon merkittävimmistä osa-alueista on tiedon luotettavuus. Väitöskirjassa tarkastellaan lukiolaisten ymmärrystä ja näkemyksiä siitä, miten tiedon luotettavuutta voi arvioida kouluympäristössä. Tavoitteena on lisätä media-alan, opettajien ja kasvattajien tietoisuutta siitä, kuinka nuoret tulkitsevat internetin tiedonlähteiden luotettavuutta. Näin voidaan parantaa valmiuksia, joiden avulla nuoret osallistuvat keskusteluun yhteiskunnassa ristiriitoja herättävistä kysymyksistä.

Viimeistelyvaiheessa oleva väitöskirja rakentuu yhteenvedosta, kahdesta jo julkaistusta artikkelista ja kahdesta referee-arvioinnissa olevasta artikkelista. Se lisää ymmärrystä siitä, miten oppilaat ovat määritelleet internetlähteen sisällön luotettavaksi. Kahdessa jo julkaistussa artikkelissa kysymystä tarkasteltiin oppilasryhmille tehtyjen haastattelujen avulla ja kahdessa viimeisimmässä artikkelissa analysoitiin internetlukutaidon testin vastauksia.

Oppilaiden tiedon luotettavuuteen liittyviä perusteluja tutkittiin eri näkökulmista erilaisia laadullisia metodeja soveltaen. Ensimmäisissä artikkeleissa aiheiden kirjo oli laajempi ja kahdessa viimeisimmässä keskityttiin analysoimaan rokotevastaisen verkkotekstin vastaanottoa retoriikan ja kehysanalyysin keinoin. Oppilaiden näkemykset internetin tiedonlähteiden luotettavuudesta näyttäisivät olevan vahvasti sidoksissa heidän ennakko-oletustensa lisäksi siihen, kuinka monipuolisesti he tunnistavat erilaisia puhetapoja ja retorisia keinoja. Myös se, miten väitteet on kehystetty, näyttäisi olevan merkityksellistä. Tutkimus tukee käsitystä siitä, että oppilaiden ongelmat mis- ja disinformaation tunnistamisessa ovat yhä keskeisempi haaste.

Tutkimuksessa pyritään kehittämään medialukutaitoihin ja viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.