23.9.2021

Reetta Nousiaiselle 23 269,80 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 14.9.2021 Reetta Nousiaiselle 23 269,80 euroa jatko-opintoapurahaa aiheelle ”Etnisen diversiteetin vahvistaminen suomalaisessa journalistisessa kulttuurissa”.

Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten suomalaisten toimitusten etnistä diversiteettiä voitaisiin edistää. Samalla tutkitaan, mitkä ovat maahanmuuttajataustaisten toimittajien työskentelyn vaikeimmat esteet Suomessa ja miten näitä esteitä voitaisiin purkaa. Tutkimus on otteeltaan laadullinen ja interventionistinen.

Tutkimussuunnitelman toteutus jakautuu aineistonkeruun osalta kahteen vaiheeseen, kyselyyn ja toimintatutkimukseen. Kysely tuottaa tietoa toimintatutkimusta varten, toimintatutkimuksen viitekehyksessä luodaan toimintamalleja, jotka auttaisivat maahanmuuttajataustaisia toimittajia tekemään journalismia yhdessä suomalaisten toimitusten kanssa.

Uusille toimintamalleille on tarve, koska Suomi monimuotoistuu nopeasti: täällä arvioidaan olevan miljoona vieraskielistä vuoteen 2040 mennessä. Yhteiskunnan monimuotoistuminen ei näy vielä suomalaisissa toimituksissa diversiteetin vahvistumisena. Toimitusten diversiteetin lisäämistä on kuitenkin pidetty yhtenä keinona vahvistaa journalismin roolia osana demokraattista yhteiskuntaa. Yhteistyö eri taustoista tulevien journalistien kesken ei ole mutkatonta. Yksi syy on se, toimittajat ovat sosiaalistuneet erilaisiin journalistisiin kulttuureihin. Erilaiset käsitykset journalismista ovat yksi este maahanmuuttajataustaisten toimittajien työskentelylle Suomessa. Lisäksi eroja on esimerkiksi editointikulttuureissa, eettisissä normistoissa ja juttuaiheiden arvottamisessa.

Toimitusten diversiteetin lisääminen vahvistaisi journalismin edustavuutta. Edustavuudella puolestaan on demokratialle erityinen merkitys: eri ihmisryhmät toivovat, että journalismi tarjoaa välineitä heille tärkeiden aiheiden tarkastelulle. Pettyminen näissä odotuksissa voi luoda epäluottamusta journalismia kohtaan.

Maahanmuuttajataustaiset suomalaiset ovat tulevaisuudessa yhä merkittävämpi yleisö. Heidän näkökulmansa voisivat myös merkittävästi rikastaa suomalaista julkista keskustelua.