8.4.2022

Henri Nergille 23 668,35 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 31.3.2022 pitämässään kokouksessa Henri Nergille 23 668,35 euron jatko-opintoapurahan aiheelle ”Mediahahmojen vastaanoton emotionaalinen mittaus”.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka vastaanottajat kokevat affektiivisia perusemootioita fiktiivisten mediahahmojen kautta. Laadullinen tutkimus toteutetaan puolistrukturoituina IPA-haastatteluina ja niiden fenomenologisella analyysillä, minkä lisäksi viimeisen kolmen kuukauden aikana tulosten pohjalta työstetään selkolukuinen suomenkielinen verkkosivu, joka tarjoaa tutkimukseen perustuvaa dataa mediakuluttajien kokemista ja muodostamista emootioista, jota media-alan ja grafiikan ammattilaiset voivat hyödyntää.

Tutkimukseen etsitään 20 suomenkielistä haastateltavaa, joilla on vahva emotionaalinen suhde mediatuotteiden ja -maailmojen fiktiivisiin henkilöhahmoihin. Heitä haastatellaan ja analysoidaan IPA-metodin (Interpretative Phenomenological Analysis) avulla. Koodausten perusteella muodostetaan kuluttajien mediamieltymyksiä kartoittavia ryppäitä (mitä emootioita ilmenee yhdessä ja erikseen), ja tarkoituksena on löytää toistuvia yhteyksiä tunnetilojen välillä ja yhdistää ne lopulta hahmojen piirteisiin, joihin ne kohdistuvat.

Tutkimuksen tulokset hyödyttävät sekä suomalaista että globaalia media-alaa tarjoamalla empiirisin tutkimusmenetelmin hankittua tietoa siitä, kuinka kuluttajat muodostavat emotionaalisia suhteita fiktiivisiin henkilöhahmoihin. Tutkimus on sovellettavissa transmediaalisesti erilaisiin mediamaisemiin ja kuluttajiin: tulokset tarjoavat arvokasta tietoa tuottajille, jotka voivat tulosten avulla kehittää hahmojen konkreettista suunnittelua ja niiden markkinointia.