17.2.2021

Anne Mölsälle 25 268,35 euroa jatko-opinnäytteeseen

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Anne Mölsälle 25 268,35 euroa aiheelle ”Kaunokirjallisuuden kustantajan organisaatiokulttuuri ja käsikirjoitusvalinta kustantamoissa”.

Kaunokirjallisuuden kustantaminen elää voimakkaan muutospaineen keskellä. Kustantamoita syntyy, fuusioituu ja katoaa kiihkeällä tahdilla. Polarisaatio on voimakasta: suuret kustantamot ostavat pienempiä ja kasvavat entistä suuremmiksi, minkä seurauksena keskisuuret itsenäiset toimijat ovat lähes kadonneet alalta. Kustannusala elää murrosta. Samalla kaiken ydin, ihmisten tarve kertoa ja vastaanottaa tarinoita, on ennallaan.

Kaunokirjallisuuden kustantamista on tutkittu hämmästyttävän vähän suhteessa sen kulttuuriseen merkittävyyteen. Erityisesti kustannustoiminnan laadullinen tutkimus on ollut vähäistä – syvällinen ymmärrys alan toiminnasta ja samalla sen tulevaisuuden mahdollisuuksista puuttuu. Tutkimukseni tavoite on paikata tätä tiedollista vajetta.

Keskeinen käsite työssäni on organisaatiokulttuuri, joka tekee näkyväksi organisaation luonteen sosiaalisena järjestelmänä. Organisaatiokulttuuri on oletusten, arvojen, normien ja asenteiden järjestelmä. Sen tekevät näkyväksi symbolit, joita organisaation jäsenet ovat kehittäneet ja omaksuneet yhteisen kokemuksen välityksellä.

Kustannusalan organisaatiokulttuuri avaa näköalan alan yritysten arkiseen työhön ja antaa tietopohjaa, jota voidaan käyttää tulevaisuuden suuntaviivoja hahmoteltaessa. Hyödynnän tutkimusmenetelmänä organisaatioetnografiaa, jossa tutkija havainnoi organisaation jäsenten päivittäistä työskentelyä ja osallistuu yhteisön elämään. Kerään aineistoa kahdessa suuressa kaunokirjallisuuden kustantamossa. Teen havainnointia ja haastattelen kotimaisen kaunokirjallisuuden toimitusten työntekijöitä, johdon edustajia sekä avustavia työntekijöitä. Havainnointipäivät ja haastattelut sijoittuvat kahdelle kolmen kuukauden jaksolle vuoden aikana. Näin aineisto tavoittaa vuodenkiertoa ja erityyppisiä ajanjaksoja kustantamoissa. Aineiston pohjalta kirjoitan kaksi englanninkielistä artikkelia ja monografian suomeksi.