1.7.2021

Säätiö jakoi lähes 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2020

Media-alan tutkimussäätiö jakoi lähes 1,4 miljoonaa euroa tukia vuonna 2020. Säätiön tutkimus- ja kehitysrahoitusta sai yhteensä 23 hanketta.

Vuonna 2020 säätiö käytti 1 353 757 euroa alan tutkimuksen ja kehityksen rahoittamiseen. Säätiön tutkimus- ja kehitysrahoitusta sai yhteensä 23 hanketta. Näihin sisältyi kolme tutkimusteemahanketta, neljä erityisteemahanketta ja 16 tutkimushanketta. Lisäksi jaettiin apurahoja viidelle jatko-opiskelijalle ja kuudelle matka-apurahahakijalle. Säätiö järjesti myös stipendikilpailun, jonka kautta palkittiin stipendein kahdeksan korkeakouluopiskelijaa sekä kahdeksan ammattikouluopiskelijaa.

Tämän lisäksi rahoitettiin kahta Reuters-instituutin Digital News Report 2020–2022 -hanketta yhteensä 30 264 eurolla (Oxford) ja 15 500 eurolla (Tampereen yliopisto) sekä Think Ink -kilpailua 60 000 eurolla.

Hakemuksia tuli vuoden aikana noin kolmen miljoonan euron edestä. Hakemuksia käsiteltiin vuoden aikana 193 kappaletta. Luvussa ovat mukana myös stipendikilpailun hakemukset.

Toimintakertomus 2020 (pdf)

Tärkeimpinä aiheina vastuullisuus ja uusi liiketoiminta

Tärkeimmiksi aiheiksi vuonna 2020 nousivat vastuullisuus kilpailutekijänä sekä uuden liiketoiminnan etsiminen niin personoinnin, painoalan kuin oppimateriaalien osalta. Ajankohtaisena aiheena esille nousi digitaalinen tarinankerronta. Merkittäviksi aiheiksi muodostui myös mediaalan osaamistarpeet ja nuorten median kulutus ja mediamaisema.

Digitalisoituminen on pakottanut media-alan pohtimaan uuden liiketoiminnan kehittämistä. Uusissa liiketoiminnoissa relevanteinta olisi yhdistää media-alan omaa erityisosaamista sekä digitalisaation mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia. Säätiö rahoitti uuteen liiketoimintaan liittyen useita hankkeita. Aalto-yliopiston hanke keskittyy personoituun palveluun, jossa digitaalisen oppikirjan tehtäviä voidaan kohdentaa käyttäjän osaamistason perusteella. Åbo Akademin hanke perehtyy etäopetuksen aikaansaamiin digitaalisiin oppimispolkuihin. Painoalan uusia mahdollisuuksia tarkastelee puolestaan Bell Rock Advisors Oy:n hanke yhteistyössä Graafinen Teollisuus ry:n kanssa. Hankkeessa pyritään yhdessä painoalan yritysten kanssa tunnistamaan uutta kasvua toimintaympäristön reunoilta.

Vastuullisuus media-alalla näkyy yrityksen ja sen henkilöstön tavassa toimia sosiaalisesti,
taloudellisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti vastuullisella tavalla. Säätiön rahoittamista hankkeista usea keskittyy vastuullisuuteen eri näkökulmista. Hankkeissa vastuullisuutta tarkastellaan muun muassa yritysvastuun kautta ja kartoitetaan vastuullisuuden eri muotojen hyödynnettävyyttä media-alalle. Media-alan ja graafisen alan ympäristövaikutukset sekä vastuullisuus datan ja kuluttajan tietosuojan kannalta kohosivat tarkasteltavaksi. Samoin ajankohtaiseksi aiheeksi nousi media-alan sosiaalinen vastuu ja erityisesti moninaisuus ja sensitiivisyys mediasisällöissä.

Digitaalinen tarinankerronta nousi ajankohtaiseksi aiheeksi Think Ink 2020 -kilpailun myötä. Kilpailussa etsittiin digitaalisen tarinankerronnan ratkaisuja ja konsepteja mediassa ja oppimisessa. Finalisti-ideat käsittelivät tarinankerrontaa niin mobiilisovellusten kuin julkaisumenetelmien avulla. Tarinankerronta näkyi ajankohtaisena teemana myös muissa rahoitetuissa hankkeissa. Säätiö rahoitti väitöskirjaa, joka käsitteli pelillistämistä ja tarinallistamista opetuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka tarinallisia ja pelillisiä elementtejä voidaan hyödyntää opetuksessa siten, että ne voivat myönteisesti vaikuttaa oppilaiden sosiaaliseen käytökseen ja osallisuuteen.

Säätiö toiseksi suurin alan rahoittaja

Media-alan tutkimussäätiö on toiseksi suurin toimialan tutkimus- ja kehitystyötä tukeva yksityinen taho. Yksityisiä apurahoja myönnettiin vuonna 2020 yhteensä hieman yli 5 miljoonaa euroa, josta säätiön osuus oli noin 1,4 miljoonaa.

Säätiö on ainoa yksityinen rahoittaja, jonka tehtävänä on panostaa pelkästään media-alan liiketoiminnallisen ja teknologisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen. Säätiön painopiste on esikilpailullisissa hankkeissa ja uuden liiketoiminnan edistämisessä.