13.10.2020

Reuters lyhyesti: Paikallisuutiset eivät kiinnosta aivan yhtä monia kuin uutiset kaikkiaan

Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -tutkimuksessa selviää, että paikallisuutiset eivät kiinnosta suomalaisia yhtä paljon kuin uutiset ylipäätään. Kuitenkin hieman yli puolet kertoo olevansa paikallisuutisista ”erittäin” tai ”varsin” kiinnostunut.

Suomalaisista 56 prosenttia kertoo olevansa ”erittäin” tai ”varsin” kiinnostunut paikallisuutisista. Tämä on enemmän kuin vertailun maissa keskimäärin. Vähintään jossain määrin paikallisuutisista on kiinnostunut 88 prosenttia suomalaisista. Sen sijaan vain 11 prosenttia ei ole kiinnostunut paikallisuutisista juuri ollenkaan tai lainkaan.

Kiinnostus paikallisuutisista jakautuu erityisesti ikäryhmittäin: ”Iäkkäät ovat selvästi nuoria yleisemmin kiinnostuneita paikallisuutisista”, raportissa sanotaan. 55-vuotiaissa ja sitä vanhemmissa ikäryhmissä paikallisuutisista kiinnostuneita on reilusti yli puolet vastaajista, kun taas nuoremmissa ikäryhmissä suuri kiinnostus on harvempaa. Nuoremmissa ikäryhmissä, 18–24-vuotiaissa sekä 25–34-vuotiaissa, useampi vastaaja vastaa olevansa ”ei kovin kiinnostunut” tai kiinnostunut ”vain jossain määrin”.

Paikallisuutisten lähteinä paikallislehdet sekä niiden verkkosivut nousevat suosiossaan ylitse muiden. Toiseksi suosituin lähde suomalaisilla oli paikalliset televisiouutiset tai niiden verkkosivut. Ylipäätään vastaajat kertoivat saavansa paikallisuutisia tyypillisemmin uutismediasta kuin vaikkapa sosiaalisesta mediasta tai keskusteluista toisten ihmisten kanssa. Myös paikallisuutisten lähteissä näkyy ikäjakauma: vanhemmissa ikäryhmissä paikallisuutiset saadaan useimmiten tv-uutisista sekä paikallislehdistä, kun taas nuoremmissa ikäryhmissä painottuu sosiaalinen media ja henkilökohtainen viestintä.

Paikallisuutisten medialähteiden osalta niitä käyttäneiltä kysyttiin, missä määrin he kaipaisivat kutakin uutislähdettä, mikäli se lopettaisi toimintansa. ”Erityisesti paikallislehdillä lukijasuhde on perinteisesti ollut tiivis. Kiintymys paikallislehteen näyttää pätevän edelleenkin”, raportissa kerrotaan – 86 prosenttia uskoisi kaipaavansa paikallislehteä ainakin jossain määrin ja 41 prosenttia paljon, jos lehti lopettaisi toimintansa. Myös paikallisradion ja paikallisten tv-uutisten seuraajista yhtä suuri osuus kertoisi jäävänsä kaipaamaan niitä.

Viimeisen kahden vuoden aikana paikallislehtien tavoittavuus on pysynyt jotakuinkin samana noin 20 prosentissa. Painetun maakuntalehden tavoittavuus sen sijaan on selvästi heikentynyt 26 prosentista 20 prosenttiin. Verkossa taas molemmat lehtityypit ovat säilyttäneet tavoittavuutensa kutakuinkin ennallaan – maakuntalehtien tavoittavuus verkossa on 16 prosenttia, paikallislehtien 12 prosenttia.

 

Lue koko UUTISMEDIA VERKOSSA 2020 -RAPORTTI

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2020 -tutkimus toteutettiin tänä vuonna 40 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön.

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.