10.11.2020

Reuters lyhyesti: Lähes viidennes suomalaisista maksaa verkkouutisista

Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -tutkimuksen mukaan suomalaisista lähes viidennes maksaa verkkouutisista. Suomalaislehdet ovat pyrkineet kasvattamaan tilaustuottojaan verkossa kiristämällä maksumuurejaan.

Suomalaisista lähes viides maksaa verkkouutisista. Uutisista maksaneiden osuus on vuodesta 2014 lähtien vaihdellut 14 ja 18 prosentin välillä ja nousi vuonna 2020 19 prosenttiin. Kansainvälisesti verraten verkkouutisista maksaneiden osuus on Suomessa hieman keskimääräistä suurempi, vaikkakaan Suomi ei yllä aivan kyselyn kärkeen. Maksaneiden osuus on suurin Turkissa (46 %) ja Norjassa (42 %).

Tilaustuottojaan suomalaislehdet ovat pyrkineet kasvattamaan verkossa maksumuureilla. Kun vielä vuonna 2015 maksumuuri oli käytössä vain yhdeksällä päivälehdellä 28:sta, oli se toukokuussa 2019 käytössä jo kaikilla. Maksumuurit ovat yleistymässä myös paikallislehdissä.

Suomessa verkkouutisista maksetaan yleensä jatkuvana tilauksena – joko pelkkinä digitilauksina tai yhdistelmätilauksina painetun lehden kanssa. Edelliseen vuoteen verrattuna pelkkiä digitilauksia tehneiden osuus kasvoi hieman, kun taas yhdistelmätilauksen tehneiden osuus pysyi ennallaan. Suomessa kertamaksuja tehneiden osuus on pysynyt vähäisenä.

Viime vuosina on käyty keskustelua siitä, miten verkon ilmainen uutistarjonta vaikuttaa valmiuteen maksaa uutisista. Kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei kuitenkaan näytä vähentävän verkkouutisista maksamista, vaan päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka huolissaan vastaajat ovat maksullisuuden yleistymisestä ja sen aiheuttamista rajoitteista uutisten saatavuudelle. Suomalaisista hieman yli puolet on hyvin tai jokseenkin huolestunut maksullisuuden takia saamatta jäävistä uutisista. 37 prosenttia suomalaisista ei ollut asiasta lainkaan tai kovin huolestunut.

 

Lue koko UUTISMEDIA VERKOSSA 2020 -RAPORTTI

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2020 -tutkimus toteutettiin tänä vuonna 40 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön.

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.